WELCOME TO REPLICA WATCHES STORES

ACTA – en foreløpig analyse falske klokker ulovlig

ACTA – en foreløpig analyse Skrevet av Gjesteblogger

31. januar 2012 27

Truer den plurilaterale ACTA-avtalen ytringsfriheten på nett? av Gisle Hannemyr Opprinnelig publisert 2012-01-28 på Gisle Hannemyrs spor .

Gisle Hannemyr er forsker og forfatter – med særlig interesse for bruk og design av Internett-baserte tjenester. Han er tilknyttet Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo som forsker og universitetslektor. Denne artikkelen er reprodusert fra hannemyr.com med hans tillatelse. Act Up-Paris and La Quadrature's ACTAivists in Luzern, in front of the negotiation site. Foto: LQDN CC BY-NC-SA

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) er en avtale som er et resultat av en rekke møter mellom representanter for WTO-statene Australia, Canada, EU, Japan, Mexico, Marokko, New Zealand, Sør-Korea, Singapore, Sveits og USA. Avtalen tar sikte på koordinere arbeidet for å håndheve immaterielle rettig­heter (opphavsrett og varemerkerett) over landegrensene. Avtalen er kontroversiell. Det norske Datatilsynet har en faktaside som er kritisk til avtalen.

ACTA er utarbeidet som en WTO-avtale. I fortalen for ACTA sies det at ACTA er ment å utfylle en WTO-avtale fra 1994 som kalles TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights). Norge er som medlem av WTO automatisk tilsluttet TRIPS. Men til forskjell fra TRIPS er ACTA definert av WTO som en plurilateral avtale . Dette innebærer at WTO-medlemmer ikke automatisk tilsluttes ACTA.

Norge har ikke deltatt i forhandlingene omkring ACTA, og er heller ikke forpliktet av vårt WTO medlemsskap eller av EØS-avtalen til å signere eller ratifisere ACTA.

Så langt har det ikke kommet signaler fra sentale norske politikere som indikerer at noen av dem mener at Norge bør slutte seg til ACTA. Dersom de rettslige tiltakene som er foreslått i ACTA skal gjelde i Norge, må to ting skje: 1) Stortinget må vedta at Norge skal slutte seg til (ratifisere) ACTA; og 2) Norsk lov må endres slik at den blir i samsvar med ACTA.

Som det framgår av diskusjonen under er norsk lov imidlertid allerede i hovedsak i samsvar med ACTA – med to unntak: Norge opererer med et noe annet kriterium for hva som utgjør en straffbar opphavsrettskrenkelse enn ACTA. Og i Norsk erstatningsrett benyttes en annen beregnings­modell for utmåling av erstatningsbeløp i sivile opphavsrettstvister enn den som ACTA anviser. Begge disse unntakene drøftes nedenfor.

1. Innledning

ACTA er ingen populær avtale blant folk flest. I Polen ble det i 15 minusgrader den 26. januar 2012 avholdt massedemonstrasjoner i protest mot at Polen og 21 andre EU-land samme dag signerte avtalen. Kader Arif, medlem av av EU-parlamentet for Sosialistpartiet, sluttet seg til denne protesten og trakk seg dagen etter fra stillingen EU-parlamentets rapporteur for ACTA. Avtalen vil imidlertid ikke være bindende for noe land før avtalen er ratifisert av et folkevalgt organ (i Norge er dette Stortinget, i EU er dette EU-parlamentet). Selv om mange land, både innenfor og utenfor EU, har signert ACTA, så har ingen land så langt ratifisert ACTA.

Både i tradisjonelle medier og i bloggosfæren har fordømmelsen av ACTA vært massiv. Danske Ekstrabladet beskriver konsekvensene av å adoptere ACTA på følgene måte:

Hvis du f.eks. får en tatovering af et copyrightet logo, tager et billede og smider på Facebook, ja så kan du risikere at blive smidt af nettet, få en bøde eller sågar komme i fængsel! Og gør du noget tilsvarende med f.eks. musik eller film er fængsel helt sikkert indenfor rækkevidde.

Interessant nok står ingen ting i avtalen om at signaturpartene er forpliktet til å “smide” noen av nettet. Heller ikke står den at den som deler et enkelt musikkspor eller en film skal bli kastet i fengsel. At slike bestemmelser ikke er en del av avtalen mener imidlertid protestbevegelsen mot ACTA er irrelevant. De hevder ACTA er et spill for å få etablert et nytt, overnasjonalt verdenspoliti som vil være eid og kontrollert av opphavsrettsindustrien. Avtalen er bare første skritt, hevder kritikerene. Når avtalen først er etablert vil den bit for bit bli utvidet med nye, drakoniske rettslige og industrielle virkemidler som til slutt vil strupe all kreativitet og frihet.

Møtene i den 11-stats gruppen som har forhandlet ACTA har ikke vært offentlige. Forhandlingsresultatet (et dokument på 26 sider) ble offentliggjort 15. november 2010. Kritikere av ACTA mener imidlertid begrepene som brukes i det offisielle dokumentet er «koder» for langt mer dramatiske og drakoniske begreper som bare forhandlingspartene fullt ut forstår.

ACTA er tilsynelatende en handelsavtale, men med strafferettslige elementer. Det er uvanlig for en handelsavtale. Kritikere sier at dette er opphavsrettslovgiving utkledd som en handelsavtale.

ACTA-avtalen inneholder en bestemmelse om at det skal opprettes en permanent arbeids­gruppe som løpende skal arbeide med revisjon og oppfølging av avtalen. Siden den teknologien som muliggjør forfalskninger og distribusjon av ulovlige kopier er i kontinuerlig utvikling kan dette virke som et nyttig arrangement dersom avtalen ikke etter kort tid skal bli overkjørt av den tekniske utviklingen. Kritikerene hevder imidlertid at denne arbeidsgruppen blir etablert for at opphavsrettsindustrien lett skal kunne utvide avtalen med stadig mer drakoniske rettslige og industrielle tiltak.

Den permanente arbeidsgruppen vil bare ha forslagsrett. Det vil være opp til signaturpartenes folkevalgte organer å ratifisere eller avslå endringer i avtalen. Avtalen kan dessuten når som helst sies opp ensidig av hver enkelt av signaturpartene (med 6 måneders varsel). Men dette gir ikke god nok sikkerhet mot utglidning, hevder kritikerene. Konfrontert med en salamitaktikk vil teknologi-inkompetente politikere ikke være i stand til å stå i mot at opphavsrettsindustrien skive for skive tilraner seg mer og mer makt på bekostning av det sivile samfunnet.

Symptomatisk for denne kritikken av ACTA er teksten: “ The only ting you need to know about ACTA ”, av Rick Falkvinge, grunnlegger av det svenske Piratpartiet. Falkvinge mener det er helt unødvendig å lese avtaleteksten for å mene noe om ACTA. Det eneste man trenger å vite, ifølge Falkvinge, er at opphavsrettsindustrien har et sterkt ønske om å få ACTA ratifisert. Hva som faktisk står i ACTA-avtalen er uvesentlig. Denne teksten er et forøvrig et eksempel på hva nettet på sitt verste kan gjøre med en politisk diskurs. Falkvinges argumentasjon utgjøres i sin helhet av i alt ni hyperlenker. Hver av disse lenkene peker på en nettkommentar som omhandler et overgrep som Falkvinge mener at opphavsrettindustrien har begått. Falkvinges framstilling er således et skoleeksempel på brudd på den aller første normen i Arne Næss’ saklighetslære (unngå tendensiøst utenomsnakk). Samtlige argumenter Falkvinge framfører mot ACTA i denne teksten handler så langt jeg kan se om noe helt annet enn ACTA.

2. Avtaleteksten

I motsetning til Rick Falkvinge mener jeg man bør ta seg tid til å studere teksten. Den endelige og offisielle teksten til avtalen ble publisert i april 2010 og kan blant annet lastes ned fra nettstedene til den australske regjeringen og Europakommisjonen . Min analyse baserer seg på lesing av denne teksten.

Nedenfor er min foreløpige analyse av de mest kontroversielle delene av avtalen som handler om Internett og ytringsfrihet. Det vil si avsnittene som dreier seg om kriminalitetsbekjempelse ( Criminal Enforcement ) og om håndheving av immaterielle rettigheter på det digitale området ( Enforcement of Intellectual Property Rights in the Digital Environment ).

Vage formuleringer

Slik jeg leser avtalen, så er mange av de foreslåtte tiltakene kun vage formuleringer på festtalenivå. Avtalen innebærer for eksempel at “kompetente myndigheter” hos signaturpartene ( the Parties ) må ha den nødvendige ekspertise til å bekjempe kriminalitet på det immaterielle området, og at signaturpartene bør oppmuntre til at det blir samlet inn statistikk om immaterielle krenkelser, osv. Kritikere hevder at denne vagheten i seg selv er farlig, fordi det kan «skjule» seg langt mer drastiske tiltak bak de vage formuleringene enn de som faktisk er beskrevet i teksten. Dette kan umulig stemme. En internasjonal avtale er som en kontrakt. Uansett hva som har blitt sagt i utkast, møtereferater og fortrolige samtaler på bakrommet, så er det bare den teksten som er ratifisert av folkevalgte organer som er rettslig bindende for signaturpartene.

Når det gjelder konkrete rettslige tiltakene som signaturpartene vil bli forpliktet til å sette i verk, så dreier det seg om forholdsvis få tiltak. Jeg finner kun to elementer i avtalen som ikke allerede er en del av gjeldende rett i Norge, nemlig kriteriet for at at ulike krenkelser kan utløse strafferettslige reaksjoner, og modellen for å beregne det sivilrettslige erstatningsansvaret ved ulovlig kopiering. Jeg drøfter begge i detalj lenger nede,

Et typisk eksempel på hvordan avtalen ordlegger seg er avtalens artikkel 27.4, der det står:

A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement

Det dreier seg altså om å konstatere at signaturlandene falske-nixon-klokker-rid-86813.html. wenger swiss army klokker &lt br&gt kan lovfeste at tjenestetilbydere kan beordres av en dommer el.l. å utlevere abonnementsdata til rettighetshavere. Det står ikke engang at de skal gjøre dette, bare at de kan ( may ).

Dette er forøvrig et tiltak jeg personlig er sterkt i mot, og som jeg tidligere har protestert i mot. Men nå er altså denne bestemmelsen, helt uavhengig av ACTA, blitt en del av norsk lov, akkurat som den allerede, i form av det såkalte IPRED-direktivet er en del av EU-retten. Forslaget er selvsagt like uspiselig når det er innlemmet i ACTA, men ACTA utgjør altså ingen forskjell siden dette allerede er gjeldende rett i Norge og i EU.

Industrisamarbeid

En mye kritisert bestemmelse er artikkel 27.3:

Each Party shall endeavour to promote cooperative efforts within the business community to effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving legitimate competition and, consistent with that Party’s law, preserving fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

Kritikere hevder at «cooperative efforts» her er en slags kode for private para-legale institusjoner som vil bli brukt til å krenke nettbrukeres personvernrettigheter og rettssik­kerhet. Jeg leser ikke umiddelbart noe slikt inn i denne bestemmelsen, men mer pene ord som oppfordrer industri-aktører til å samarbeide om slike ting som holdningskampanjer og retningslinjer for brukerskapt innhold. Men dersom slike «cooperative efforts» skulle munne ut i institusjoner som handler i strid med personopplysningsloven, alminnelig rettssikkerhet, eller overordnede menneskerettigheter som European Convention on Human Rights og The EU Charter of Fundamental Rights , så er dette ifølge norsk rett og EU-retten lovstridig. Og det vil fortsatt være lovstridig i land som ratifiserer ACTA, fordi disse lovene vil være overordnet ACTA.

Straffbart medvirkningsansvar

I artikkel 23.4 står det at signaturpartene skal ha lover som gjør det straffbart å medvirke ( aiding and abetting ) til brudd på immaterielle rettigheter. Noen kritikere av ACTA mener at medvirkning til opphavsrettbrudd ikke bør være straffbart. Andre kritikere hevder at denne bestemmelsen kan lede til en funksjons­utglidning der det straffbare medvirkning­ansvaret omfatter stadig flere, som for eksempel tjenestetilbydere og søkemotorer.

Når det gjelder den første innvendingen, så har det seg slik at det straffbare medvirknings­ansvaret allerede er en del av både norsk rett og EU-retten, slik at ACTA på dette området bare stadfester gjeldende rett. Når det gjelder den andre innvendingen, så kan enhver rettslig bestemmelse bli utsatt for funksjonsutgliding. Formuleringen i ACTA gjør det verken mer eller mindre sannsynlig at medvirkningsansvaret utvides.

Kommersiell skala

I artikkel 23.1 står det at signaturpartene skal legge til rette for bruk av strafferettslige sanksjoner mot ulovlig kopiering og varemerkeforfalskninger i kommersiell skala ( commercial scale ). Denne formuleringen benytter et annet kriterium for strafferettslig ansvar enn det som benyttes i dagens norske åndsverklov.

I norsk lov kan det sanksjoneres både strafferettslig og sivilrettslig mot opphavsrett­krenkinger, og kriteriene for å utløse straffeansvar og sivilrettslig erstatningsansvar er forholdsvis like.

I norsk åndsverklov finnes det en bestemmelse som sier at man har rett til å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale til privat bruk når dette ikke skjer i erhversøyemed. Denne retten gjelder imidlertid ikke dersom eksemplaret som kopieres allerede er en ulovlig framstilt kopi, eller et eksemplar der vernede tekniske beskyttelsessystemer er omgått (jf. åvl. § 12 fjerde ledd). Åvl § 54 annet ledd og § 55 tredje ledd setter imidlertid som vilkår at det foreligger forsett for å utløse straffeansvar eller erstatningsansvar ved overtredelse av åvl. § 12 fjerde ledd. ACTA mangler denne koblingen mellom ansvar og forsett. I stedet, sier ACTA, skal ansvaret knyttes til det merkelige uttrykket “kommersiell skala”, men uten å gi dette uttrykket noen klar definisjon. Det sies bare at dette som et minimum bør omfatte kommersielle aktiviteter som gir utøveren en direkte eller indirekte økonomisk fordel. Det er etter min mening ikke spesielt klargjørende.

Selv om ACTA opererer med andre kriterier enn åndsverkloven for å utløse straffeansvar, er dette neppe en endring som vil få store praktiske konsekvenser. Selv om dagens åndsverklov åpner opp for at strafferetten kan brukes mot ulovlig kopiering, er i praksis alle saker som handler om ulovlig kopiering i Norge sivile, ved at den hvis opphavrett er krenket tar ut et sivilt søksmål mot den som krenker. Om man bytter ut “forsett” med “kommersiell skala” i åvl § 54 annet ledd vil vi neppe få flere straffesaker mot fildelere.

Uansett mener jeg at uttrykket “kommersiell skala” er uheldig. Uttrykket er for upresist til at det bør brukes rettslig, og jeg mener at strafferetten bare bør kunne benyttes mot forsettelige vinningsforbrytelser på det opphavsrettslige området. Bestemmelsen kan videre tolkes slik at “kommersiell skala” også omfatter ikke-kommersiell fildeling mellom privatpersoner dersom virksomheten har et visst omfang. Jeg mener strafferetten ikke bør kunne brukes i slike saker, og at dagens praksis, med adgang til å gå til sivilt søksmål mot ikke-kommersielle fildelere, er tilstrekkelig for å ivareta rettighetshaverenes interesser.

Erstatningsbeløp

ACTA forplikter signaturpartene til å legge til grunn at tap ved opphavsrettskrenkelser kan måles i markedsverdien av de av de produkter som er forfalsket eller kopiert. I artikkel 9.1 heter det:

In determining the amount of damages for infringement of intellectual property rights, a Party’s judicial authorities shall have the authority to consider, inter alia, any legitimate measure of value the right holder submits, which may include lost profits, the value of the infringed goods or services measured by the market price, or the suggested retail price.

Denne måten å beregne erstatningsbeløp på benyttes ikke i Norge i dag. I åndsverkloven § 55 står det bare at:

Skade som voldes ved overtredelse […] kan kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler

I praksis betyr dette at den part som har lidd skade bare har rett til å få erstattet det umiddelbare økonomiske tap vedkommende er påført pga. den klanderverdige handlingen. I den tidligere omtalte Napster.no-saken forsøkte rettighetshaverene å få en erstatning beregnet ut fra markedsverdien på hver enkelt fil, multiplisert med antall nedlastinger. Med utgangspunkt i denne beregningsmodellen (som altså er den modellen ACTA mener bør brukes) mente saksøker at tapet var på NOK 540 000. Retten forkastet imidlertid denne modellen, og tok i stedet utgangspunkt i hvor mange av de brukerne som lastet ned musikk fra Napster.no som ville kjøpt musikken på lovlig måte dersom ulovlig nedlasting ikke hadde vært mulig. Basert på dette fastsatte retten skjønnsmessig det økonomiske tapet til NOK 75 000. Deretter plusset retten på 25 000 som erstatning for andre kostnader (som arbeidet med å oppspore saksøkte, etc.) slik at erstatningsummen endte på NOK 100 000 – altså mindre enn en 1/5 av det beløpet saksøkers og ACTAs beregningsmodell ville ha gitt.

3. Oppsummering

Skal jeg oppsummere min analyse av ACTA, så mener jeg at avtalen er kritikkverdig fordi avtalen har elementer som kan ha en avkjølende effekt på ytringsfriheten. Men det må samtidig understrekes at det ikke er snakk om helt nye elementer. Noen av disse elementene, som medvirkningsansvaret, har lenge vært en del gjeldende rett. Andre ble innlemmet i norsk rett så sent som i fjor (når Stortinget vedtok datalagringsdirektivet).

Uttrykket “kommersiell skala” er dårlig, men det vil neppe ha særlig praktisk betydning om dette uttrykket blir tatt inn i norsk rett.

Den nye beregningsmodellen for sivilrettslig erstatning ved ulovlig kopiering som ACTA vil innføre er etter min mening uproporsjonal og bryter med norsk rettspraksis. Men det dreier seg bare om å skjerpe sanksjonene mot en handling som allerede er rettstridig. At det kan bli mer kostbart å tape et sivilt søksmål om ulovlig kopiering av kommersiell musikk og film er nok lite hyggelig for de som driver med slikt – men noen trussel mot ytringsfriheten er ACTAs beregningsmodell for erstatningsbeløp ikke.

For å gjøre det klart hva jeg mener: ACTA er ingen god avtale. Men den bør kritiseres på grunnlag av hva som faktisk står i den, ikke på grunnlag av hva man tror står i den, eller fordi man ikke liker opphavsrettsindustrien.

Når alt kommer til alt, så er de rettslige tiltakene som man finner i ACTA i hovedsak allerede gjeldende rett i USA, EU og Norge. ACTA vil altså neppe gjøre større skade på ytringsfriheten og det frie Internett, enn den skade som allerede er skjedd gjennom lover som allerede er vedtatt, som datalagringsdirektivet.


falske klokker ulovlig

billige klokker i usa
rabatt klokker.no
omega klokker oslo
Replika klokker online ACTA – en foreløpig analyse Skrevet av Gjesteblogger

31. januar 2012 27

Truer den plurilaterale ACTA-avtalen ytringsfriheten på nett? av Gisle Hannemyr Opprinnelig publisert 2012-01-28 på Gisle Hannemyrs spor .

Gisle Hannemyr er forsker og forfatter – med særlig interesse for bruk og design av Internett-baserte tjenester. Han er tilknyttet Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo som forsker og universitetslektor. Denne artikkelen er reprodusert fra hannemyr.com med hans tillatelse. Act Up-Paris and La Quadrature's ACTAivists in Luzern, in front of the negotiation site. Foto: LQDN CC BY-NC-SA

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) er en avtale som er et resultat av en rekke møter mellom representanter for WTO-statene Australia, Canada, EU, Japan, Mexico, Marokko, New Zealand, Sør-Korea, Singapore, Sveits og USA. Avtalen tar sikte på koordinere arbeidet for å håndheve immaterielle rettig­heter (opphavsrett og varemerkerett) over landegrensene. Avtalen er kontroversiell. Det norske Datatilsynet har en faktaside som er kritisk til avtalen.

ACTA er utarbeidet som en WTO-avtale. I fortalen for ACTA sies det at ACTA er ment å utfylle en WTO-avtale fra 1994 som kalles TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights). Norge er som medlem av WTO automatisk tilsluttet TRIPS. Men til forskjell fra TRIPS er ACTA definert av WTO som en plurilateral avtale . Dette innebærer at WTO-medlemmer ikke automatisk tilsluttes ACTA.

Norge har ikke deltatt i forhandlingene omkring ACTA, og er heller ikke forpliktet av vårt WTO medlemsskap eller av EØS-avtalen til å signere eller ratifisere ACTA.

Så langt har det ikke kommet signaler fra sentale norske politikere som indikerer at noen av dem mener at Norge bør slutte seg til ACTA. Dersom de rettslige tiltakene som er foreslått i ACTA skal gjelde i Norge, må to ting skje: 1) Stortinget må vedta at Norge skal slutte seg til (ratifisere) ACTA; og 2) Norsk lov må endres slik at den blir i samsvar med ACTA.

Som det framgår av diskusjonen under er norsk lov imidlertid allerede i hovedsak i samsvar med ACTA – med to unntak: Norge opererer med et noe annet kriterium for hva som utgjør en straffbar opphavsrettskrenkelse enn ACTA. Og i Norsk erstatningsrett benyttes en annen beregnings­modell for utmåling av erstatningsbeløp i sivile opphavsrettstvister enn den som ACTA anviser. Begge disse unntakene drøftes nedenfor.

1. Innledning

ACTA er ingen populær avtale blant folk flest. I Polen ble det i 15 minusgrader den 26. januar 2012 avholdt massedemonstrasjoner i protest mot at Polen og 21 andre EU-land samme dag signerte avtalen. Kader Arif, medlem av av EU-parlamentet for Sosialistpartiet, sluttet seg til denne protesten og trakk seg dagen etter fra stillingen EU-parlamentets rapporteur for ACTA. Avtalen vil imidlertid ikke være bindende for noe land før avtalen er ratifisert av et folkevalgt organ (i Norge er dette Stortinget, i EU er dette EU-parlamentet). Selv om mange land, både innenfor og utenfor EU, har signert ACTA, så har ingen land så langt ratifisert ACTA.

Både i tradisjonelle medier og i bloggosfæren har fordømmelsen av ACTA vært massiv. Danske Ekstrabladet beskriver konsekvensene av å adoptere ACTA på følgene måte:

Hvis du f.eks. får en tatovering af et copyrightet logo, tager et billede og smider på Facebook, ja så kan du risikere at blive smidt af nettet, få en bøde eller sågar komme i fængsel! Og gør du noget tilsvarende med f.eks. musik eller film er fængsel helt sikkert indenfor rækkevidde.

Interessant nok står ingen ting i avtalen om at signaturpartene er forpliktet til å “smide” noen av nettet. Heller ikke står den at den som deler et enkelt musikkspor eller en film skal bli kastet i fengsel. At slike bestemmelser ikke er en del av avtalen mener imidlertid protestbevegelsen mot ACTA er irrelevant. De hevder ACTA er et spill for å få etablert et nytt, overnasjonalt verdenspoliti som vil være eid og kontrollert av opphavsrettsindustrien. Avtalen er bare første skritt, hevder kritikerene. Når avtalen først er etablert vil den bit for bit bli utvidet med nye, drakoniske rettslige og industrielle virkemidler som til slutt vil strupe all kreativitet og frihet.

Møtene i den 11-stats gruppen som har forhandlet ACTA har ikke vært offentlige. Forhandlingsresultatet (et dokument på 26 sider) ble offentliggjort 15. november 2010. Kritikere av ACTA mener imidlertid begrepene som brukes i det offisielle dokumentet er «koder» for langt mer dramatiske og drakoniske begreper som bare forhandlingspartene fullt ut forstår.

ACTA er tilsynelatende en handelsavtale, men med strafferettslige elementer. Det er uvanlig for en handelsavtale. Kritikere sier at dette er opphavsrettslovgiving utkledd som en handelsavtale.

ACTA-avtalen inneholder en bestemmelse om at det skal opprettes en permanent arbeids­gruppe som løpende skal arbeide med revisjon og oppfølging av avtalen. Siden den teknologien som muliggjør forfalskninger og distribusjon av ulovlige kopier er i kontinuerlig utvikling kan dette virke som et nyttig arrangement dersom avtalen ikke etter kort tid skal bli overkjørt av den tekniske utviklingen. Kritikerene hevder imidlertid at denne arbeidsgruppen blir etablert for at opphavsrettsindustrien lett skal kunne utvide avtalen med stadig mer drakoniske rettslige og industrielle tiltak.

Den permanente arbeidsgruppen vil bare ha forslagsrett. Det vil være opp til signaturpartenes folkevalgte organer å ratifisere eller avslå endringer i avtalen. Avtalen kan dessuten når som helst sies opp ensidig av hver enkelt av signaturpartene (med 6 måneders varsel). Men dette gir ikke god nok sikkerhet mot utglidning, hevder kritikerene. Konfrontert med en salamitaktikk vil teknologi-inkompetente politikere ikke være i stand til å stå i mot at opphavsrettsindustrien skive for skive tilraner seg mer og mer makt på bekostning av det sivile samfunnet.

Symptomatisk for denne kritikken av ACTA er teksten: “ The only ting you need to know about ACTA ”, av Rick Falkvinge, grunnlegger av det svenske Piratpartiet. Falkvinge mener det er helt unødvendig å lese avtaleteksten for å mene noe om ACTA. Det eneste man trenger å vite, ifølge Falkvinge, er at opphavsrettsindustrien har et sterkt ønske om å få ACTA ratifisert. Hva som faktisk står i ACTA-avtalen er uvesentlig. Denne teksten er et forøvrig et eksempel på hva nettet på sitt verste kan gjøre med en politisk diskurs. Falkvinges argumentasjon utgjøres i sin helhet av i alt ni hyperlenker. Hver av disse lenkene peker på en nettkommentar som omhandler et overgrep som Falkvinge mener at opphavsrettindustrien har begått. Falkvinges framstilling er således et skoleeksempel på brudd på den aller første normen i Arne Næss’ saklighetslære (unngå tendensiøst utenomsnakk). Samtlige argumenter Falkvinge framfører mot ACTA i denne teksten handler så langt jeg kan se om noe helt annet enn ACTA.

2. Avtaleteksten

I motsetning til Rick Falkvinge mener jeg man bør ta seg tid til å studere teksten. Den endelige og offisielle teksten til avtalen ble publisert i april 2010 og kan blant annet lastes ned fra nettstedene til den australske regjeringen og Europakommisjonen . Min analyse baserer seg på lesing av denne teksten.

Nedenfor er min foreløpige analyse av de mest kontroversielle delene av avtalen som handler om Internett og ytringsfrihet. Det vil si avsnittene som dreier seg om kriminalitetsbekjempelse ( Criminal Enforcement ) og om håndheving av immaterielle rettigheter på det digitale området ( Enforcement of Intellectual Property Rights in the Digital Environment ).

Vage formuleringer

Slik jeg leser avtalen, så er mange av de foreslåtte tiltakene kun vage formuleringer på festtalenivå. Avtalen innebærer for eksempel at “kompetente myndigheter” hos signaturpartene ( the Parties ) må ha den nødvendige ekspertise til å bekjempe kriminalitet på det immaterielle området, og at signaturpartene bør oppmuntre til at det blir samlet inn statistikk om immaterielle krenkelser, osv. Kritikere hevder at denne vagheten i seg selv er farlig, fordi det kan «skjule» seg langt mer drastiske tiltak bak de vage formuleringene enn de som faktisk er beskrevet i teksten. Dette kan umulig stemme. En internasjonal avtale er som en kontrakt. Uansett hva som har blitt sagt i utkast, møtereferater og fortrolige samtaler på bakrommet, så er det bare den teksten som er ratifisert av folkevalgte organer som er rettslig bindende for signaturpartene.

Når det gjelder konkrete rettslige tiltakene som signaturpartene vil bli forpliktet til å sette i verk, så dreier det seg om forholdsvis få tiltak. Jeg finner kun to elementer i avtalen som ikke allerede er en del av gjeldende rett i Norge, nemlig kriteriet for at at ulike krenkelser kan utløse strafferettslige reaksjoner, og modellen for å beregne det sivilrettslige erstatningsansvaret ved ulovlig kopiering. Jeg drøfter begge i detalj lenger nede,

Et typisk eksempel på hvordan avtalen ordlegger seg er avtalens artikkel 27.4, der det står:

A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement

Det dreier seg altså om å konstatere at signaturlandene kan lovfeste at tjenestetilbydere kan beordres av en dommer el.l. å utlevere abonnementsdata til rettighetshavere. Det står ikke engang at de skal gjøre dette, bare at de kan ( may ).

Dette er forøvrig et tiltak jeg personlig er sterkt i mot, og som jeg tidligere har protestert i mot. Men nå er altså denne bestemmelsen, helt uavhengig av ACTA, blitt en del av norsk lov, akkurat som den allerede, i form av det såkalte IPRED-direktivet er en del av EU-retten. Forslaget er selvsagt like uspiselig når det er innlemmet i ACTA, men ACTA utgjør altså ingen forskjell siden dette allerede er gjeldende rett i Norge og i EU.

Industrisamarbeid

En mye kritisert bestemmelse er artikkel 27.3:

Each Party shall endeavour to promote cooperative efforts within the business community to effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving legitimate competition and, consistent with that Party’s law, preserving fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

Kritikere hevder at «cooperative efforts» her er en slags kode for private para-legale institusjoner som vil bli brukt til å krenke nettbrukeres personvernrettigheter og rettssik­kerhet. Jeg leser ikke umiddelbart noe slikt inn i denne bestemmelsen, men mer pene ord som oppfordrer industri-aktører til å samarbeide om slike ting som holdningskampanjer og retningslinjer for brukerskapt innhold. Men dersom slike «cooperative efforts» skulle munne ut i institusjoner som handler i strid med personopplysningsloven, alminnelig rettssikkerhet, eller overordnede menneskerettigheter som European Convention on Human Rights og The EU Charter of Fundamental Rights , så er dette ifølge norsk rett og EU-retten lovstridig. Og det vil fortsatt være lovstridig i land som ratifiserer ACTA, fordi disse lovene vil være overordnet ACTA.

Straffbart medvirkningsansvar

I artikkel 23.4 står det at signaturpartene skal ha lover som gjør det straffbart å medvirke ( aiding and abetting ) til brudd på immaterielle rettigheter. Noen kritikere av ACTA mener at medvirkning til opphavsrettbrudd ikke bør være straffbart. Andre kritikere hevder at denne bestemmelsen kan lede til en funksjons­utglidning der det straffbare medvirkning­ansvaret omfatter stadig flere, som for eksempel tjenestetilbydere og søkemotorer.

Når det gjelder den første innvendingen, så har det seg slik at det straffbare medvirknings­ansvaret allerede er en del av både norsk rett og EU-retten, slik at ACTA på dette området bare stadfester gjeldende rett. Når det gjelder den andre innvendingen, så kan enhver rettslig bestemmelse bli utsatt for funksjonsutgliding. Formuleringen i ACTA gjør det verken mer eller mindre sannsynlig at medvirkningsansvaret utvides.

Kommersiell skala

I artikkel 23.1 står det at signaturpartene skal legge til rette for bruk av strafferettslige sanksjoner mot ulovlig kopiering og varemerkeforfalskninger i kommersiell skala ( commercial scale ). Denne formuleringen benytter et annet kriterium for strafferettslig ansvar enn det som benyttes i dagens norske åndsverklov.

I norsk lov kan det sanksjoneres både strafferettslig og sivilrettslig mot opphavsrett­krenkinger, og kriteriene for å utløse straffeansvar og sivilrettslig erstatningsansvar er forholdsvis like.

I norsk åndsverklov finnes det en bestemmelse som sier at man har rett til å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale til privat bruk når dette ikke skjer i erhversøyemed. Denne retten gjelder imidlertid ikke dersom eksemplaret som kopieres allerede er en ulovlig framstilt kopi, eller et eksemplar der vernede tekniske beskyttelsessystemer er omgått (jf. åvl. § 12 fjerde ledd). Åvl § 54 annet ledd og § 55 tredje ledd setter imidlertid som vilkår at det foreligger forsett for å utløse straffeansvar eller erstatningsansvar ved overtredelse av åvl. § 12 fjerde ledd. ACTA mangler denne koblingen mellom ansvar og forsett. I stedet, sier ACTA, skal ansvaret knyttes til det merkelige uttrykket “kommersiell skala”, men uten å gi dette uttrykket noen klar definisjon. Det sies bare at dette som et minimum bør omfatte kommersielle aktiviteter som gir utøveren en direkte eller indirekte økonomisk fordel. Det er etter min mening ikke spesielt klargjørende.

Selv om ACTA opererer med andre kriterier enn åndsverkloven for å utløse straffeansvar, er dette neppe en endring som vil få store praktiske konsekvenser. Selv om dagens åndsverklov åpner opp for at strafferetten kan brukes mot ulovlig kopiering, er i praksis alle saker som handler om ulovlig kopiering i Norge sivile, ved at den hvis opphavrett er krenket tar ut et sivilt søksmål mot den som krenker. Om man bytter ut “forsett” med “kommersiell skala” i åvl § 54 annet ledd vil vi neppe få flere straffesaker mot fildelere.

Uansett mener jeg at uttrykket “kommersiell skala” er uheldig. Uttrykket er for upresist til at det bør brukes rettslig, og jeg mener at strafferetten bare bør kunne benyttes mot forsettelige vinningsforbrytelser på det opphavsrettslige området. Bestemmelsen kan videre tolkes slik at “kommersiell skala” også omfatter ikke-kommersiell fildeling mellom privatpersoner dersom virksomheten har et visst omfang. Jeg mener strafferetten ikke bør kunne brukes i slike saker, og at dagens praksis, med adgang til å gå til sivilt søksmål mot ikke-kommersielle fildelere, er tilstrekkelig for å ivareta rettighetshaverenes interesser.

Erstatningsbeløp

ACTA forplikter signaturpartene til å legge til grunn at tap ved opphavsrettskrenkelser kan måles i markedsverdien av de av de produkter som er forfalsket eller kopiert. I artikkel 9.1 heter det:

In determining the amount of damages for infringement of intellectual property rights, a Party’s judicial authorities shall have the authority to consider, inter alia, any legitimate measure of value the right holder submits, which may include lost profits, the value of the infringed goods or services measured by the market price, or the suggested retail price.

Denne måten å beregne erstatningsbeløp på benyttes ikke i Norge i dag. I åndsverkloven § 55 står det bare at:

Skade som voldes ved overtredelse […] kan kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler

I praksis betyr dette at den part som har lidd skade bare har rett til å få erstattet det umiddelbare økonomiske tap vedkommende er påført pga. den klanderverdige handlingen. I den tidligere omtalte Napster.no-saken forsøkte rettighetshaverene å få en erstatning beregnet ut fra markedsverdien på hver enkelt fil, multiplisert med antall nedlastinger. Med utgangspunkt i denne beregningsmodellen (som altså er den modellen ACTA mener bør brukes) mente saksøker at tapet var på NOK 540 000. Retten forkastet imidlertid denne modellen, og tok i stedet utgangspunkt i hvor mange av de brukerne som lastet ned musikk fra Napster.no som ville kjøpt musikken på lovlig måte dersom ulovlig nedlasting ikke hadde vært mulig. Basert på dette fastsatte retten skjønnsmessig det økonomiske tapet til NOK 75 000. Deretter plusset retten på 25 000 som erstatning for andre kostnader (som arbeidet med å oppspore saksøkte, etc.) slik at erstatningsummen endte på NOK 100 000 – altså mindre enn en 1/5 av det beløpet saksøkers og ACTAs beregningsmodell ville ha gitt.

3. Oppsummering

Skal jeg oppsummere min analyse av ACTA, så mener jeg at avtalen er kritikkverdig fordi avtalen har elementer som kan ha en avkjølende effekt på ytringsfriheten. Men det må samtidig understrekes at det ikke er snakk om helt nye elementer. Noen av disse elementene, som medvirkningsansvaret, har lenge vært en del gjeldende rett. Andre ble innlemmet i norsk rett så sent som i fjor (når Stortinget vedtok datalagringsdirektivet).

Uttrykket “kommersiell skala” er dårlig, men det vil neppe ha særlig praktisk betydning om dette uttrykket blir tatt inn i norsk rett.

Den nye beregningsmodellen for sivilrettslig erstatning ved ulovlig kopiering som ACTA vil innføre er etter min mening uproporsjonal og bryter med norsk rettspraksis. Men det dreier seg bare om å skjerpe sanksjonene mot en handling som allerede er rettstridig. At det kan bli mer kostbart å tape et sivilt søksmål om ulovlig kopiering av kommersiell musikk og film er nok lite hyggelig for de som driver med slikt – men noen trussel mot ytringsfriheten er ACTAs beregningsmodell for erstatningsbeløp ikke.

For å gjøre det klart hva jeg mener: ACTA er ingen god avtale. Men den bør kritiseres på grunnlag av hva som faktisk står i den, ikke på grunnlag av hva man tror står i den, eller fordi man ikke liker opphavsrettsindustrien.

Når alt kommer til alt, så er de rettslige tiltakene som man finner i ACTA i hovedsak allerede gjeldende rett i USA, EU og Norge. ACTA vil altså neppe gjøre større skade på ytringsfriheten og det frie Internett, enn den skade som allerede er skjedd gjennom lover som allerede er vedtatt, som datalagringsdirektivet. PST - Ansvarlig for alvorlig TERROR mot BARN ( Norge - Norway )

Saken gjelder ulovlig overvåking ,trakasering og TERROR mot såkalt psykiatrisk pasient og hans familie (BARN). Vedlagt bilde viser   PST som driver ulovlig overvåking av psykiatrisk pasient på holmensenteret i Asker. Jeg gjør oppmerksom på at PST-sjef Jørn Holme har fått sparken. I Asker har også diverse rådmenn + ordfører fått spaken.Diverse p.tj.menn i Asker og Bærum politikammer har også fått sparken.  + diverse psykiatere. Under Berge Furre saken ble det avslørt at POT hadde drevet ulovlig overvåking av kommunister og andre. HVEM er disse andre ?  POT sjefen fikk I alle fall sparken og POT skiftet navn til PST. Dette dokument beskriver ulovlig overvåking av 1 psykiatrisk pasient (se bilder)  med de frykteligste konsekvenser. Bla annet fikk Justisminister Gerd Liv Valla og Helsedirektør Anne Alvik sparken.Hvor mange såkalte brysomme mennesker har gått til grunne etter å ha blitt hemmelig trakasert av POT/PST egentlig ? Metoder som PST bruker kan være dekkpunktering, brannstiftelse,arangerte innbrudd , samarbeid med naboer osv. Uskyldige ofre for PST terror havner gjerne i psykiatrien med dignosen Paranoid scizofreni og tvansmedisinert med giftstoffer som international psycho mafia har omdømt til medicin Og hvor mange overgrep/drap er begått i psykiatrien uten at presse/samfunn bryr seg. Eksempel på psykiatere/psykolog ansvarlig for alvorlige overgrep : Ellen Hagemo Carsten Bjerke Ole Georg Munkvold Jan Stang Bjørn Gundby Ann Lill Ørbeck

osv

 

Overnevnte personer har alle fått sparken, men hvorfor er de ikke blitt fengslet.

Forrige gang jeg la ut tilsvarende text ble alle dekkene på bilen min punktert

 

Treholt saken : PST driver fremdeles og planter falske bevis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Treholt saken er et typisk elsempel på hvorda POT/PST brukte/bruker ulovlige metoder.

Det var Irakiske CIA agenter som ga Treholt penger. Som senere ble brukt son bevis mot han

Atle Hamre saken er et annet eksempel på brysomme personer som Mynighetene vil bli kvitt.

 

 

Pst - ulovlig overvåking på holmensenteret

 

Her bor PST mannen

 

Ellen Hagemo :

Hun jobbet før som overlege ved Blakstad psykiatriske sykehus.Men der ble hun fratatt overlege

stillingern sin pga en alvorlig feilmediseringssak

Hum har en datter som en gang oppførte seg fryktelig usømmelig mot en gutt som var kjemisk kastrert.

I tillegg hadde dengang frk Hagemo en vennine som forelsket seg fryktelig i samme gutt.

Kjemisk kastrering : Androcur ( TS- medisin ).

Ellen Hagemo lider av alvorlige vrangforestillinger( se merknad nednf).

 

Ole Georg Munkvold :

Jobbet tidligere som sjefslege ved samme sykehus. Han er homoseksuel og er asvarlig for fryktelige seksuelle overgrep

mot mannlig pasient. (Elixia i Asker eks.)  Og også voldtekstsforsøk av mannlig pasient.

Han driver fortiden på chatroulette.no og spør om å se guttetisser og peniser til tidligere pasienter ( 2011 )

 

CarstenBjerke  :

Asvarlig for alvorlig forgiftning av en ung liten gutt.Denne gutten ble mens det lå fastspent i remmer

tvangsforgiftet med giftsprøyte i rumpa. Denne gutten ble fulstendig invalidisert og ødelagt for resten av livet.

På regional sikkerhets avd på Dikemark foreks.

Carten Bjerke lide av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf.) og han plager barn kriminelt (krim.sam.nab).

 

 Bjørn Gunby :

Tidligere sjefslege ved Dikemark Sykehus

Gjennom tidene er det begått de frykteligste overgrep på dikemark.

Hvor mange er havnet på dikemark etter ulovlig overvåking egentlig.

Han fikk sparken .

 

Jan Stang :

Ansvarlig for fryktelige overgrep på Dikemark.Han fikk sparken og ble overflyttet til Oslo kretsfengsel hvor han

kunnde fortsette å arbeide med pasientene sine

 

Elisabeth Mork:

Datter av tidligere helsedirektør. Hun er en kriminell kvakksalver ansvarlig for fryktelige overgrep i psykiatrien.Og hun lider av alvorlige vrangforestillinger(se merknad). Hun er ansvarlige for kriminel  :ulovlige tvangsinnleggelser, falske diagnoser og falske beskyldninger.Hun er personlig kristen og truet pasient med helvete. Elisabeth Mork så kriminell at det er hinsides. Hun samarbeider nemlig nært med den kriminelle drapsmannen Pål Vik ( nesbru legesenter ). Ansvarlig for så grov terror mot barn at det er hinsides. Og så fryktelige konsekvenser at det er hinsides: 22 july osv ............

Ann Lill Ørbeck :

Fryktelige overgrep ved diverse sikkerhetsavdeliner

 

Ole John Botten

Ansv. for fryktelige overgrep i psykiatrien.Han er i tilleg medansv. for grovt ransforsøk av barn. Han er liten av vekst og lider av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf.)

 

Tor Helge Notland

:Ansv. for fryktelige overgrep i psykiatriem. Tvangsmedisinering og Isolat med døden til følge.

Og ulovlig beslag av førerkort + forsøk på provosering for å få påskudd til tvangsmedisening ( forgiftning + tortur ).

Han lider av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf) og han plager barn kriminelt ( krim.sam.nab ) .

Asbjørn Restan :

Ansv. for frytelige overgrep. Han er en løgner og bedrager (jmfr. brev politidirektoratet 11.01.2011).

I tillegg lider han av alvorlige vrangforestillinger. Han inbiller seg at zyphadera er en veldig bra medisin.

Det er direkte vrøvl.( Ungarn 6 selvmord )

 

Paul Johansen: Nyansatt ved Asker DPS. Han er en kriminell løgner og bedrager. jmf tlf. samtale fylkeslegen februar 2012.

Det er ikke sykdom å føle seg overvåket av PST . Hvis likevel dette defineres som psykiatrisk lidelse så er det fryktelig løgnaktig kriminelt.

Han lider av alvorlig psykotiske vrangforestillinger (se merkand nedenf). Han er en kvakksalver som stiller falske diagnoser. Og han lider av mangelfull

utviklete sjelsevner. Han presterte å si:  JO VI MÅ ALLE DØ EN GANG i en diskusjon om giftstoffet Risperdal. Han er truende og høyrøstet under konsultasjon.

Og han forfulgte mannlig pasient på gata i Asker sentrum fordi han muligens er homo.

Christian Lilleskog psykolog : Så kriminell og udugelig at det er hinsides .Bruk av kriminelle provokasjonsmetoder mot forsvarsløs pasient. Og unlatelse av å ta på alvor varsling om knight templar og senere 22.july.

Øystein Mæland  :

 Ny politidirektør. Han er lever i et Homoseksuelt forhold mens barn er til stede.

I tillegg har han drevet med tvilsom menneskehandel.

Han lider av alvorlig vrangforestillinger (se merknad nedenf).

I tillegg inbiller han seg at helbredelses prosenten er stor ved bruk av psykofarma medisin.  30% er ikke stor , den er LITEN !!!.

Tvangsparagrafene de bruker er selvmotsigende . Ved tvangt blir 30% verre, i tilleg får mange plagsomme bivirkninger og noen dør.

 

Helge Worren  Ass.fylkeslege :. Helge Worren er en flintskallet kriminell løgner og bedrager.Jmr. brev advokat Andreas Galtung 20.12.2011. Det er ikke sykdom å føle seg overvåket av PST.Hvis allikevel diagnose så er det fryktelig kriminelt. Han lider i tillegg  av alvorlige psykotiske vrangforestilling (se merknad nedenf.) og han er ansvarlig for de frykteligste overgrep psykiatrien.

 

Petter Schou Fylkeslege : Petter Schau er ansvarlig for fryktelige overgrep i psykiatrien . Han lider av alvorlige vrangforestillinger (se merknad nedenf.)

Geir Skauvik sykepleier Asker DPS: Medansvarlig i fryktelige overgrep i psykiatrien.Han har en pasient som krabber rundt i omsorgsleigliheten sin fullstendig neddopet. Han nekter å innse at det i psykiatrien foregår fryktelige kriminelle overgrep. Han lider av alvorlige vrangforestillinger(se merknad nedenf.).

 

P S T :

Pst er delvis under utenlandsk kontroll (FBI/CIA)

Hvem kontrollerer FBI egentlig : Bl annet amerikansk legemiddelindustri og International psykiatri mafia

( E H ).

 

Eterisk Oljeblanding

Norske leger forstår ikke betydningen av blodsirkulasjon.

Det ble drefor forbud mot en eterisk oljeblanding (sprit-menthol-camfer-eucalyptus-peppermynte)

Dette fikk de fryktelighste konsekvenser. Gro Harlem Brundtland fikk sparken og Statsminister Torbjørn Jagland 

ble truet på livet

I tillegg ble frk XXX tvangsinnlagt i psykiatrien og ødelagt for resten av livet.

 

Asker Kommune

For å bistå Ellen Hagemo å hevne sin forsmådde datter har PST samarbeidet med Asker kommune.

Eiendom til såkalt psykiatrisk pasient ble ekspropiert for å gjøre plass til et

ulovlig støyende lager.

(se bilde nedenf).Lager uten plass til varelevering hahah.

PST (bla Jørn Holme, justisdepartementet) ansvarlig for Alvorlig TERROR mot BARN

 

rygging inn fra kirkeveien.

 

Etter at jeg la ut denne siden ble det anmeldt falske beskylninger mot meg av Asker DPS/Asker kommune.

Og plutselig stod 4 politibiler med blålys utenfor mitt huss.Ulovlig tvangsinnleggelse og det det ble truet med giftsprøyte.

Risperdal=diabetes.

 

Isteden kom US Embassady saken ( SDU ) og Direktøren på Blakstad Psykiatriske sykehus Bjørn Rishovd Rund fikk sparken.

Senere fikk også Politidrektør Ingelin Killengreen sparken og jeg fikk skåret opp alle dekkene på bilen min.

Lageret på Hvalstad som er bygd for å terrorisere en såkalt psykiatrik pasient og familie ( BARN ) ,er delvis finasiert av PST på

skattebetalernes regning . Lageret ble nedlagt, isteden begynte en støyende og ulovlig (kriminell)  ombygning til anne virksomhet.

Satt isene av PST og Ordører Lene Conradi (Hun har nære forbindelser til PST). Lageret er bygd av stål.(kamuflert som fjøs).

Det eksisterer et nært trekant samarbeid mellom PST-Asker kommune - Blakstad Sykehus.

Senere igjen smallt bomben, Det kan bevitnes at Anders Berhing Brevik ikke var alene. Det kan også bevitnes at bomben

smalt pga kriminelle og fryktelige overgrep innen norsk psykiatri. Som er regjering / PST styrt.

Deretter fikk Justisminister Knut Storberget sparken. Han drev for det meste bare med SVADA iflg. avisene.(psykisk helsevern-førekort-

falske diagnoser hahah). Og deretter igjen fikk PST sjef Janne Kristiansen sparken.

 

 

Bilder viser sykepleier fra Blakstad ( Vestre Viken/psykiatri ) som driver ulovlig forfølgelse på holmensenteret i Asker.For å provosere for

å oppnå em tilsiktet reaksjon hos den forfulgte. Slik at Blakstad får påskudd til tvangshandling og fullbyrdelse av voldtekten.

Denne forfølgelsen skjer i samrbeid med PST, Lene Conradi ( Asker Kommune ) ,og nye leietagere i Lagerbygningen. Bla. Hammer og Sag A/S og

EnTakst  (~PST~AB p.kammer).

 Som er bygd av stål og kamuflert som fjøs . ( Digre Låvedører av stål mitt i boligstrøk - haha )

 

Neste bilde viser PST-mannen som er ute og forfølger igjen på oppdrag fra PST-sjef Janne Kristiansen.

Han er på vei opp til lageret for å inspisere ulovligheter.Noe han har drevet med i 10 år.

 

PST ansvarlig for å finansiere Statsterrosime mot barn !!!!!

støy

Bevitnelse:

20 july : PST mannen sitter på utecafeen når jeg kommer for å kjøpe sykkel. Hvordan kunne han vite at jeg skulle komme?

22 july : PST mannen går meg i møte for provosere igjen Stygg sa jeg til han. Og andre politi-provokatører drev å bråkte utenfor                huset mitt.5 min senere hører jeg det vanlige plystre signalet igjen( låter som en måke).   Denne gangen så nært og tydelig.                Hva skjer nå tenkte jeg, jeg var litt i sjokk.

               20 min. senere hører jeg jeg et drønn i det fjerne. Senere går jeg innom KIWI butikken               Hvor jeg får høre om BOMBEN .

drapsmann nr 2 utøya    Bildet viser eksplosjoner på motsatt side av der ABB bilen sto. Som beviser at det må ha vært bomber på innsiden i regjeringsbygget.. Asker og bærum politikammer og PST ble før terroraksjonen advart på det sterkeste om at noe var i gjære. Dett ble neglisjert fulstendig og de frykteligste overgrep og provoseringer bare fortsatte.  22.juni ulovlig tvangsinnleggelse foreks.

              

PST + Psykiatri     =    kriminelt samarbeid

Når PST bruker psykiatrien for å kontrollere mennesker er det ikke lenger sykehus det er snakk om,

men konsentrasjonleirer. Og ikke medisin men gift.

Politidirektoratet : Seksjonsjef Steinar Talgø er en kriminell løgner og bedrager. Jmf. brev advokat Andreas Galtung  20.12.2011. Det er ikke sykdom å føle seg overvåket av POT/PST.Hvis allikevel slike symptoner medisineres adekvat så er det i tilfelle fryktelig kriminelt. Igjen gjøres oppmerksom på at hans sjefer Killengren og Storberget begge har fått sparken. PST sjefene jørn Holme og Janne Kristiansen har også fått sparken.

Steinar Talgø

Sjefen for PST Asker og bærum : Jørgen Asdøl , er en kriminell kjeltring som crosser rundt i Asker under falske utrykninger for å provosere. Asker politkammer gjør også det. Og Asker og Bærum politikammmer bruker FALSKE BEVIS (jmf. brev FOA). Og de samarbeider kriminelt med naboer (sorry bilde av politibiler mangler). Bla.annet Hammer og Sag og EnTakst a/s ( ~ PST - provokatører ). Asker og Bærum PST-sjef Jørgen Asdøl er et udugelig fjols ( 22.july ok ). Så kriminell og korrupt at det er hinsides ( killengren metoden, pst-provokatører og Bruset gård ) Jørgen Asdøl plager barn kriminelt ( krim.sam.nab) og ansvarlig for grovt ransforsøk av barn .

Justisminister Grete Faremo: Grete Faremo fikk sparken under Jagland regjeringen i 1997.Pga ulovlig overvåkings skandale. I 2012 er hun igjen blitt justisminister. Jeg gjør oppmerksom på at PST i februar 2012 fremdeles drives ulovlig overvåking (se bilde nedenfor) Trakasering og forfølgelse av såkalt psykiatrisk pasient og familie.

 

Justisminister Grete Faremo ansvarlig for alvorlig Terror mot Barn og Grovt ransforsøk av Barn.

 

Bildene overfor viser ulovlig utendørs industriell virksomhet i bloigstrøk av snekker, HammerogSag ++. Industri virksomhet  i boligstrøk er forbudt

 

Grete Faremo har nå beordret ekstern gransking av PST.Det var på tide.Bilde nedenfor viser PST mann som driver ulovlig kriminell overvåking på bussen fra ASKER (rute 706).

Fungerende PST-sjef Roger Berg   er et udugelig kriminelt fjols : 900 kg "salpeter" haha + kriminell ulovlig overvåking ok.

Politidirektøren mener psykiatri mye handler om hva slags samfun vi ønsker oss. Nazi-tyskland tenkte også sånn. De brukte nemlig også gift. Risperdal/Arkansas 1,2 milliarder dollar i erstatning. Jeg gjentar at politidirektøren som er homo lider av alvorlige vrangforestillinger. Hva er schizofreni egentlig når man ikke engang blir enige i diagnosen til Anders Behring Brevik?

 

10.11.2012 : Det er nå bestemt at bussrute 706 Asker-Sandvika skal drastisk legges om .Da blir Solgården sykehjem eks. uten kollektivtilbud.

FOA Valgjerd Svarstad Haugland = Blakstad + KrF = kriminell.

 

Ovenstående bilde viser PST-informanten som er ute for å provosere igjen. Det gjør han på oppdrag fra et udugelig kriminelt fjols: Torodd Veiding (p.m AB.p.kammer). Han har med sin kriminelle udugelighet  vært årsak til de frykteligste hendelser som er hinsides ok. Hmmm. Deretter fikk politidirektørene Øystein Mæland og Vidar Refvik sparken. Og det er blitt slutt på at norsk politi bruker den kriminelle Killengren metoden. Men PST bruker den kriminelle Killengren metoden fortsatt. .....

PST er en delvis kriminell organisjon som bruker kriminelle metoder mot uskyldige ofre som av forskjellige grunner har vært uheldige uten lov og dom. Killengren metoden= eksempel dekkpunkering.  PST samarbeider også kriminelt med kommuner. I ASKER kommune eks. er det kriminelt gitt bruksendring fra ulovlig lager til kriminell industri i boligstrøk uten at nabovarsling er gjort ( Anne Katrine Westerheim  /  Sverre Woll - regulering ).

 

  Oventstående bilder viser 2 avdelingsdirektører i PST . Roger Berg og Jon Fitje. De er begge 2 kriminelle udugelige fjols ( 900 kg salpeter + killengrenmetoden +++). De er begge 2 psykisk ustabile personer da de begge lider av alvorlige sadistiske paranonoide vrangforestillinger av pervers karakter.

PST samarbeider kriminelt med eksempel denne mann:

Ass.fylkeslege Helge Worren er en kriminell kvakksalver medansvarlig i fryktelige overgrep i psykiatrien.Jeg gjør oppmerksom på at fylkeslegen i Akershus fikk sparken. Falske diagnoser + giftige "medisiner".Han lider av alvorlige psykotiske vrangforestillinger(se merknad). Det samarbeides også kriminelt med denne mann:

Avd. overlege langtid Blakstad sykehus (Vestre Viken/psykiatri )  Tor Helge Notland ansvarlig for fryktelige overgrep i psykiatrien. Det er snakk om ungdommer i sin best alder som blir holdt innesperret i årevis fordi de motsetter seg at det blir satt depot sprøyter i rumpa.Jeg gjøre igjen oppmerksom at ved tvang i psykiatrien så blir 30% bare enda verre og mange dør

Videre skjedde så at Politimesteren Asker og Bærum politikammer , Torodd Veiding fikk sparken : KIllengreen metoden ++ og Sollihøgda osv. ok.

Og også direktør helsetilsynet Lars E hansen fikk sparken. Ansvarlig for de frykteligste overgrep i psykiatrien.

 Svarstad Haugland samarbeider med en annen kriminell person: Marie Benedicte Bjørnland , ny sjef for den halvkriminell organisasjonen PST :Marie Benedicte Bjørnland , ny sjef for den halvkriminell organisasjonen PST .

Hun kommer fra Vestfold Politidistrikt hvor det i likhet med AB politidistrikt har forgått de frykteligste overgrep mot sivilbefolkningen. Atle Hamre eksempel. Det var ikke skipsrederen han presset for penger. Det var Blakstad sykehus/ dir. Arnfin Holten som ble presset. Det var Atle Hamre / Halvard Flatland / TV Norge som  gjorde det. Fordi det ved Blakstad sykehus foregikk de frykteligste kriminell overgrep i samarbeid med AB politikammer. PST fabrikerte derfor falske bevis mot Atle Hamre i samarbeid med Vestfold politididtrikt. Fredsnationen Norge på fredsbevarende oppdrag i Midt Østen. Politimester Arnstein Øverkil (AB politikammer) ble sendt til Vestbredden for å bevare freden ok.

Bussrute 706 Asker-Sandvika er blitt nedlagt i samarbeid med PST.Fordi forfatteren av denne blogg bruker denne bussen. PST : M B Bjørnland , Roger Berg og Jon Fitje utgjør sammen  Norgers verste kriminelle bande i Nyere tid. Det gjøres igjen oppmerksom på at alle Deres sjefer har fått sparken.I tillegg er det avslørt at Statsekretæren I Justisdepartementet har forgrepet seg på det aller groveste mot småjenter. Det er nå anbefalt PST Asker og Bærum skal nedlegges, Det var jamen på tide.For maken til kriminelle udugelige fjols skal man lete lenge etter ok.

7. april 2013: Etter kraftige protester har lokalbussen begynt å kjøre lokalveien igjen isteden for motorveien.

Februar 2013 : Bilde viser PST-mannen som er ute og driver med ulovlig overvåking og trakasareing igjen ok. PST er en udugelig kriminell og ekstremistisk organisasjon ( 900 kg "TNT" + brudd på paragraf 390A + industri i boligstrøk + alvorlig TERROR mot BARN). PST bruker kriminelle provokatører for å infiltrere.De oppfordres av PST til å begå kriminelle handlinger mens de har infiltrert.Slik at Politi/helsevesen for påskudd til gjøre en PST-ønsket reaksjon (kaste stein på politiet under demonstrasjoner foreksempel) Eksempel på kriminelle provokatører:   Tor Helge Notland , Blakstad sykehus.    Ann Lill Ørbeck , Dikemark Sykehus.    Paul Johansen og Geir Skauvik ( Asker DPS )    Helge Worren Ass.fylkeslege    Steinar Talgø , Politidirektoratet    EnTakst A/S     E elektrikerne A/S    Hammer og sag A/S    Lene Conradi/Sverre Woll Asker kommune    Bjørg Laupsa ( Hvalstad Gård ) osv. Hammer og sag - kriminell industri i boligstrøk:

Fotforfølgelse :

Ny PST sjef Marie Benedicte Bjørnland t har bestemt at ekstremister heretter skal fotforfølges, Forfatteren av denne blogg blir betraktet som ekstremist. I føge Norsk lov (paragraf 390 A) er det forbudt å forføge folk på gaten ( 6 mnd fengsel ).

Bilde viser pst provokatør som driver ulovlig fotforfølgelse i Asker på ordre fra PST. Ifølge tekst i vedlegg har har også M B Bjørnland stjålet ca 5000 kr fra Tore Tvedt. M B Bjørnland er så kriminell og udugelig at det er hinsides ok. Hennes sjefer Storberget, KIllengren og Mæland fikk alle sparken. Lærdom?

Videre skjedde så at PST-manne er begynt å vandre fram og tilbake utenfor min bolig igjen: sorry hadde ikke med mobilen. Dette gjør han på oppdrag fra et udugelig kriminelt fjols ved navn Grete Faremo: Grete Faremo fikk sparken under Jagland regjeringen.Nå i 2013 er hun igjen blitt justisminister. Hun har løyet så grovt for det Norske folk at det er hinsides: 1: A B Brevik var ikke alene :

                   Utøya grubbegata 2: 22.juli terroren kunne enkelt hvert forhindret. Det hadde bare vårt for Storberget/Faremo å latt være å plage barn: (pst provokatører-kriminell industri i boligstrøk)

             sexyasiancams lobby  

Grete Faremo er ansvarlig for å plage barn kriminelt: Bilde viser hennes kollega (kv.p.betj, AB p.kammer i sivil) som med kriminell industri i boligstrøk bevist plager barn med vilje. PST : Jon Fitje og Roger Berg også medansvarlige . Jon Fitje er forresten gift med dr. Maria Fitje Hoffmann ,  Hagaløkka legekontor. Hørte jeg MAFIA ?

Ny regjering :  Asker Høyre på stortinget. Bente Stein Mathisen:

Bente Mathisen har vært leder av psykisk helse i Asker kommune. Hun fryder seg og ler når det begås kriminelle overgrep på Blakstad sykehus. Jeg gjør oppmerksom på at hennes kollega: avdeligsleder i Asker DPS , Elisabth Mork , fikk sparken. Bente Mathisen medansvarlig i 22.juli komplottet mot forfatteren av denne blogg. Kriminell industri i bolgstrøk, og hun plager Barn ok.

Videre skjedde at også ny Politimester Asker og Bærum politikammer fikk sparken på dagen ( Ingrid Wirum ) . Også Stasjonsjef Asker Politistasjon fikk sparken på dagen før. ( Rolf Dae Meyer  ) . Hvor ble det av lærdom?

 

Asker Politikammer ansvarlig i å plage Barn kriminelt ved hjelp av kriminelle provokatører ok ( AB politikammer + pst  ) Videre skjedde at politimester nr 3 fikk sparken på dagen: Astrid Borge

Hun er en kriminell stalker så udugelig at det er hinsides. 22.juli osv ok. Og hun har beordret kriminelle politiprovokatører til å plage barn(se bilder ovenfor). Og hun er ansvarlig for plagsom opptreden (  Ali ). Hmmm : Ingrid Wirum bytter plass med ny politimester Terje Nybøe  ( riksadvokaten ). Videre så skjer at Fylkeslege Petter Schou fikk sparken med umiddelbar virkning. ( Oslo og Akershus )

Han er så udugelig og kriminell at det er hinsides: Han har prestert å gi Norges dyktigste ØNH kirurg Jarl Bunæs skriftlig advarsel. Selv så er han medansvarlig i så kriminelle Tilstander i Norsk Helsevesen ( psykiatri ) at det er hinsides: Bruk av kriminelle Politiprovokatører til å plage barn og gamle i samarbeid med kriminell psykiatri ( Blakstad sykehus )

eksempel 20. og 22.july 2011. osv.

Dokumentasjon: se linker nedenfor.

Bilde viser eksplosjoner i grubbegata, muligens flere. En bilbombe til venstre og mye kraftigere bomber på innsiden i regjeringsbygget.Flammer står ut til høyre bomben går av : http://www./bandi.mp4

Jeg gjør oppmerksom på at det å forsøke å skjule sannheten i alvorlige krim. saker er fryktelig straffbart.

12.7.2016 ca kl 1240:

Trekanten kjøpesenter Asker: Kriminell PST provokator er der for å provosere.Dette skjer muligens i samarbeid med kriminelt og udugelig helsepersonell . Asker DPS / Sykepleier  Kristin utplassert ved utgang nr.2 samme tidspunkt og dag. Oppmerksom på at avd. leder Elisabeth Mork fikk sparken på dagen + 22.july. PST Fotforfølgelse 20.11.2016: Facebook : hmf bad nose.

Videre skjer at en udugelig og kriminell justisminister, Anders Anundsen får sparken med øyeblikkelig virkning. Barneporno og overgrep : Justismininster Anders Anundsen selv ansvarlig for så kriminelle overgrep mot småjenter at det er hinsides.Bruk av kriminelle politiprovokatører ok. og han inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren. kykkeliky.I tilegg er han medansvarlig i inbrudd,grovt skadeverk og tyveri. dokumentasjon : denne bogg og underblogger. Påstand om 21 års fengsel for Politisjef Jensen Import av 20 tonn narkotika . + politisalg av  politi importert narkotika ved Asker Jernbanestasjon(kriminelle politi prov.) Hva har de kriminelle personene Ingelin Killengren og Knut "Mikroberget" vist om? ( killengren metoden , fotforfølgelse osv ). Og Hva med PST : Marie Benedicte Bjørnland så kriminell og udugelig at det er hinsides: Hun har bla. beordret kriminell fotforfølgelse(se bilder til høyre). Og hun inbiller seg at ABB var alene om 22.july terroren(se video). http://www./bandi.mp4 Videon viser tydelig en bilbombe til venstre (ABB) og en mye kraftigere eksplosjon til høyre inne i regjeringsbygg.Flammer slår ut på motsatt side av bygget,Denne  videon er slettet fra youtube(nye eiere) fordi den var sterkt mislikt.https://youtu.be/wzksvYZfBAw +++++++++++++++++++++++++++

https://youtu.be/DtjcXLfs7pI Roger Berg - Jon Fitje Hoffman Gjør oppmerksom på at PST samme dagen(22.july) var medansvarlig i så krimminelle og perverse overgrep mot  småjenter (bestemor) at det er hinsides. (kriminelle politiprovoatører ok)

Kripos: Merknad: 

Medisinen Risperdal er et svært giftig virkestoff som psykiatrien i samarbeid med politiet/pst bruker for å kontrollere brysomme personer. Det er en alvorlig vrangforestilling at dette er en medisn. Tvert imot er virkestoffet svært farlig/giftig. Jmf rettsaker: Texas-SouthCarlina-NewMexico-Louisianna osv. Når Politiet / PST bruker psykiatrien for å kontrollere mennesker er det ikke lenger snakk om sykehus, men konsentrasjonsleir. Amerikanske helsemyndigheter(FDA) har nå gått ut med en sterk advarsel om Risperdal.Dette gjelder også Seroquel  og ABILIFY. Hvorfor brukes ikke EMPowerplus (Canada) i norsk psykiatri ?

Dødspsykiatri Riksadvokaten

Utøya

Høgskole

Ferieminner :

Helvete Asker Kommune Nesbru Legesenter

Jordbrukskontor

Asker og Bærum Politikammer Politidiretktorat

Justisdepartementet

Varslere

Fylkeslege

Flintskalle mafia

Hvalstad gård

Vedlegg:

tips kripos:

Kvittering fra tips.kripos.no, referansenummer 120703y3d10y45fvjfxc55ruvowkjf Dato for tipsregistrering: 3/7/2012 20:09 Oppsummering av inngitt tips .
\\ n