WELCOME TO REPLICA WATCHES STORES

Generell del av læreplanen Onsale klokker gjennomgang

Generell del av læreplanen

Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring.

Generell del av læreplanverket er videreført fra R-94 og L97, men skal oppdateres i forbindelse med fornyelsen av fagene i skolen. Les høring om forslag til ny generell del hos Kunnskapsdepartementet

Artikkel Sist endret: 25.08.2015 Last ned Skriv ut Last ned innholdet på nettsiden som pdf Generell del av læreplanen - nynorsk (pdf) Generell del av læreplanen - bokmål (pdf) Generell del av læreplanen - nordsamisk (pdf) Core Curriculum English (pdf) Core Curriculum Francais (pdf) Core Curriculum Deutsch (pdf) Core Curriculum Chinese (pdf) Core Curriculum Russian (pdf) Denne siden Alle sider

Generell del av læreplanen er oversatt til nordsamisk, engelsk, tysk, fransk, russisk og kinesisk. Oversettelsene kan lastes ned som pdf.

Innhold Innleiing Det meiningssøkjande mennesket Kristne og humanistiske verdiar Kulturarv og identitet Det skapande mennesket Kreative evner Tre tradisjonar Kritisk sans og skjønn Vitskapeleg arbeidsmåte og aktive elevar Det arbeidande mennesket Teknologi og kultur Læring og arbeid Undervisning og eiga læring Frå det kjende til det ukjende Tilpassa opplæring Allsidig utvikling av alle Rolla åt læraren og rettleiaren Formidlingsevne og aktiv læring Læring som lagarbeid Det allmenndanna mennesket Konkret kunnskap og heilskaplege referanserammer Felles forståing i eit spesialisert samfunn Internasjonalisering og tradisjonskunnskap Det samarbeidande mennesket Ein samansett ungdomskultur Plikter og ansvar Livskunnskap frå fellesskapet i skole og opplæring Eit breitt læringsmiljø: Elevkultur, foreldredeltaking og lokalsamfunn Det miljømedvitne mennesket Ny Naturfag, økologi og etikk Menneske, miljø og interessekonfliktar Naturglede Det integrerte mennesket Innleiing

Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne ti falske-hublot-klokker-rid-86787.html. billige sveitsiske klokkerl å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp.*

Opplæringa skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv, og gi grunnlag for seinare i livet å kunne gå inn i yrke som enno ikkje er skapte. Ho må utvikle dei evner som trengst for spesialiserte oppgåver, og gi ein generell kompetanse som er brei nok for omspesialisering seinare i livet. Opplæringa må både gi tilgjenge til dagens arbeids- og samfunnsliv og kompetanse til å meistre skiftande omgivnader og ei ukjend framtid. Ho må derfor tilføre haldningar og kunnskapar som kan vare livet ut, og leggje fundamentet for den nye dugleik som trengst når samfunnet endrar seg raskt. Ho må lære dei unge å sjå framover og øve evna til å velje med fornuft. Ho må venje dei til å ta ansvar - til å vurdere verknadene for andre av eigne handlingar og å dømme om dei med etisk medvit.

Utdanningsverket må byggjast slik at vaksne kan få same sjansar som dagens unge. Grunnutdanninga vil ikkje lenger strekke til for eit livslangt yrke. Omstilling og dermed kunnskapsfornying vil vere det stabile livsinnslag. Den kunnskapen dei vaksne har fått i grunnutdanninga, må derfor både haldast ved like og fornyast. Utdanningsverket må vere ope, slik at det blir mogleg å vende tilbake til opplæring gjennom heile livet og frå alle yrke, utan store formelle hinder. Samfunnet har ansvar for å sjå til at det ikkje utviklar seg forskjellar i desse tilhøva, slik at lik rett til utdanning kan bli reell.

Opplæringa må eggje kvar einskild til drivsemd og til tett samvirke for felles mål. Ho må lære elevane framferd som gjer det lettare for dei å nå dei resultata dei siktar mot, saman. Ho må fremje demokrati, nasjonal identitet og internasjonalt medvit. Ho skal utvikle samhør med andre folk om menneska sitt felles livsmiljø, slik at vårt land blir eit skapande medlem av verdssamfunnet.

Opplæringa må gi rom for skapingstrongen åt elevane, og samtidig vekkje deira glede ved det andre yter. Gjennom bilete og form, tone og ord må dei kveikjast til å utfalde fantasi og oppleve kunst.

Utgangspunktet for oppfostringa av elevane er deira ulike personlege føresetnader, sosiale bakgrunn og lokale tilhør. Opplæringa skal tilpassast til kvar einskild. Større likskap i resultat blir skapt gjennom ulikskap i den innsats som blir retta mot kvar einskild elev. Breidd i dugleik blir skapt ved å stimulere ulike interesser og anlegg hos elevane. Særpreg ved den einskilde gir sosialt mangfald - likskap i evne til å delta gjer samfunnet rikt.

Kort sagt, målet for opplæringa er å utvide evnene hos barn, unge og vaksne til erkjenning og oppleving, til innleving, utfalding og deltaking.

Skal utdanninga fremje desse måla, krevst det ei nærmare utdjuping av verdigrunnlag, menneskesyn og fostringsoppgåver.

Det meiningssøkjande mennesket

Oppfostringa skal tuftast på grunnleggjande kristne og humanistiske verdiar, og bere vidare og byggje ut kulturarven, slik at ho gir perspektiv og retning for framtida.

Synet på menneskeleg likeverd og vørnad er ein spore til stadig på nytt å sikre og utvide fridommen til å tru, tenkje, tale og handle utan skilje etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsynet er ei varig kjelde til endring av samfunnet for å betre menneska sine kår.

Kristne og humanistiske verdiar

Dei kristne og humanistiske verdiane både fordrar og fremjar toleranse og gir rom for andre kulturar og skikkar. Dei grunngir den demokratiske rettsstat som ramma rundt jambyrdig politisk deltaking og debatt. Dei framhevar nestekjærleik, forbrødring og von, legg vekt på at framgang er mogleg gjennom kritikk, fornuft og forsking, og at mennesket sjølv er ein del av naturen ved sin kropp, sine behov og sine sansar.

Den kristne tru og tradisjon utgjer ein djup straum i vår soge - ein arv som sameiner oss som folk på tvers av trusretningar. Han pregar folket sine livsnormer, førestellingsverd, språk og kunst. Han bind oss saman i vekerytme og årlege høgtider, men lever også i våre nasjonale særdrag: i omgrep og vedkjenningar, i byggjeskikk og musikk, i omgangsformer og identitet.

Vår kristne og humanistiske tradisjon legg likeverd, menneskerettar og rasjonalitet til grunn. Han søkjer sosial framgang i fornuft og opplysning, i mennesket si evne til å skape, oppleve og formidle.

Samla gir denne samanfletta tradisjonen uvisnelege verdiar både til å orientere livsførselen og til å ordne samfunnslivet etter. Dei fremjar ueigennyttig og skapande innsats, og dei verkar til rettskaffen og høvisk handling. Samtidig må dei unge lære at skiftande epokar har hatt vekslande sed og skikk, og at ulike samfunn har ulike reglar for rett livsførsel. Dei unge må forstå at moralsyn kan vere ei kjelde til konflikt, men at dei også gjennomgår endringar, slik at det gjennom refleksjon, kritikk og dialog kan dannast nye modellar for samfunnsforhold og samkvem mellom menneske.

Oppfostringa skal byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg. Ho skal grunnfeste trua på at alle er unike: kvar og ein kan komme vidare i eigen vokster, og individuell eigenart gjer samfunnet rikt og mangfaldig. Oppfostringa skal fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. Ho skal vise kunnskap som ei skapande og omformande kraft, både til personleg utvikling og humane samkvemsformer.

Barn og unge må både forstå moralske krav og la dei bli leiande for sin vandel. Normene som gjeld i samfunnet - i yrkesetikk, arbeidsmoral og forretningsskikk - har avgjerande verknad for samfunnet sin kvalitet: om oppgåver blir løyste med fagkunnskap til gagn for andre, om arbeidet blir organisert slik at ein hindrar skade og fremjar helse, om teknologien er sikker, om produkta held mål og om avtaler er opne og ærlege. Vårt velferdssamfunn byggjer sjølv på ein moralsk kontrakt: på den eine sida ved at alle skal medverke til ordningar som lyfter og hjelper oss sjølve når vi treng det, og på den andre sida ved å utvikle andre etter deira evner og stø dei når dei blir ramma.

Oppforstringa skal sjå mennesket som eit moralsk vesen, med ansvar for eigne val og handlingar, med evne til å søkje det som er sant og gjere det som er rett. Men mennesket kan også handle destruktivt: i strid med sitt samvit, på tvers av normer og mot betre vitende, til skade for seg sjølv og andre. Oppfostringa må følgjeleg grunngi samfunnet sine ideal og verdiar, og levandegjere dei slik at dei blir ei verksam kraft i livet for folket. Ho må gi livstru og alvor som kan bere gjennom dei tilbakeslag, kriser og konfliktar som livet gir. Og ho må raust møte feilslag så ein blir teken på alvor også når ein mislykkast, og kan tilgivast og reise seg.

Opplæringa må altså klarleggje og grunngi etiske prinsipp og reglar. Desse kan åskodeleggjerast med utgangspunkt i Bibelen, men også ved døme frå andre religionar, frå historie, forteljingar og biografiar, frå segner, likningar, mytar og fablar. Elevane må få gjere val og prøve dei mot dei normer skolen og samfunnet byggjer på. Og dei tilsette i skolen bør gå føre med sitt eksempel. Det må vere eit tett samspel mellom fostringa i heimane, opplæringa i skolen og det omgivande samfunnet.

Kulturarv og identitet

Utviklinga av identiteten åt kvar einskild skjer ved at ein lever seg inn i nedarva veremåtar, normer og uttrykksformer. Opplæringa skal derfor ta vare på og utdjupe den kjennskapen elevane har til nasjonale og lokale tradisjonar - den heimlege historia og dei særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjonen i verda. Samisk språk og kultur er ein del av denne felles arven, som det er eit særleg ansvar for Noreg og Norden å hegne om. Denne arven må få rom for vidare utvikling i skolar med samiske elevar, slik at han styrkjer samisk identitet og vår felles kunnskap om samisk kultur.

Samtidig fortel kulturhistoria at kontakt med andre og forskjellige livsformer gir høve til overraskande kombinasjonar og til kollisjonar mellom ulike syn. Møtet mellom ulike kulturar og tradisjonar gir både nye impulsar og grunnlag for kritisk refleksjon.

Skolen har fått mange elevar frå grupper som i vårt land utgjer språklege og kulturelle minoritetar. Utdanninga må derfor formidle kunnskap om andre kulturar, og utnytte dei høve til rikare innhald som minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Sikker kunnskap om andre folk gir eigne og andres verdiar ein sjanse til prøving. Oppfostringa skal motverke fordommar og diskriminering, og fremje gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulik levevis.

Utdanninga skal øve opp evna til samarbeid mellom personar og grupper som er ulike. Men ho må også gjere dei konfliktar tydelege som kan liggje i møtet mellom ulike kulturar.

Åndsfridom inneber ikkje berre å gi rom for andre syn, men også mot til å ta personleg standpunkt, tryggleik til å stå åleine og karakterstyrke til å tenkje og handle etter eiga overtyding. Toleranse er ikkje det same som haldningsløyse og likesæle. Oppfostringa skal utvikle personleg styrke til å hevde eigne og andres rettar og til å reise seg mot overgrep.

Mange menneske er funksjonshemma i høve til sine omgivnader. Oppfostringa må formidle kunnskapar om og fremje likeverd og solidaritet med dei som har andre føresetnader enn fleirtalet. Og ho må skape skjønn for at vi alle kan rammast av sjukdom eller skade, nød eller nederlag, slag eller sorg, som kan gjere kven som helst avhengig av andres omsut.

Det skapande mennesket

Særdrag ved mennesket er at det både kan fatte det tidlegare slektledd har tenkt og følt, bruke det dei har utretta og forma - og samtidig overskride dei grenser fortida sette ved nybrott og skaparkraft.

Oppfostringa skal fremje både lojalitet til det nedarva og lyst til å bryte nytt land. Da må ho gi både praktisk tame og innsikt - trene både hand og ånd.

Oppfostringa skal gi elevane lyst på livet, mot til å gå laus på det og ønske om å bruke og utvikle vidare det dei lærer. Barn startar på eit stort eventyr som med hell og omsorg kan vare eit livsløp. Skolen må lære dei ikkje å vere redde, men å møte det nye med forventning og verkelyst. Han må skape trong til å ta fatt og halde fram. Han må opparbeide vilje til å komme vidare, og utvikle energi til å motstå eiga vegring og overvinne eigen motstand.

Kreative evner

Det fremste mål for utdanning er utvikling. Opplæringa skal møte barn, unge og vaksne på deira eigne vilkår og samtidig føre dei inn i grenseland der dei kan lære nytt ved å opne sinn og prøve evner.

Forvitna åt barn er ei naturkraft. Dei er fulle av lærelyst, men også av fåkunne og utryggleik. Mykje av det dei lærer, hentar dei ved å ta etter eldre barn og dei vaksne; ved det blir dei sosiale. Dei utviklar sine skapande evner til å tenkje, tale, skrive, handle og føle ved å bli innlemma i dei vaksne si verd og tileigne seg deira dugleik.

For barn og unge er verda ny og derfor ikkje sjølvsagd. Dei kan famle og spørje om det vaksne tek for gitt, og har fantasi og førestellingsevne i rikt monn. Det røynleg set få grenser for tankane deira. Nyfikna åt barn er eit førebilete for alle som skal utvikle seg og lære, og ein del av den barnekulturen som har ein eigenverdi skolen må verne om og gjere bruk av i opplæringa - fordi barn også i stor monn lærer av kvarandre.

Skapande evner vil seie å oppnå nye løysingar på praktiske problem ved uprøvde grep og framgangsmåtar, ved å spore opp nye samanhengar gjennom tenking og forsking, ved å utvikle nye normer for skjønn og samhandling, eller ved å få fram nye estetiske uttrykk. Skapande evner kjem til utrykk både i forbetra maskinar, reiskapar og rutinar, i resultat frå arbeid og forsking, i kriterie for vurdering og avveging, i bygningar, målarkunst, musikk, rørsle og ord.

Undervisninga må derfor vise korleis oppfinnsemd og skaparkraft stadig har endra levekår og livsinnhald, og på kva historiske vilkår det har skjedd. Små og store landevinningar i fortida gir ikkje berre respekt for det menneske før oss har utretta. Dei viser også at framtida er open, og at dagens unge kan forme henne med sin innsats og sin fantasi. Kulturarven er ikkje einsidig retta mot fortida, men ein skapande prosess, der ikkje minst skolen er ein viktig deltakar.Men kreativitet føreset også læring: at ein kjenner element som kan kombinerast på nye måtar, og har innarbeidd nye tamar og teknikkar til å verkeleggjere det ein kan førestelle seg eller fabulere over. Reell kunnskap kan brukast til å stimulere både draum, fantasi og leik - og evne til å oppdage felles mønster på ulike område.

Tre tradisjonar

Opplæringa må derfor tuftast på og vise bidrag frå tidlegare tider, slik dei har nedfelt seg i menneska sine store tradisjonar for skapande arbeid, søking og oppleving. Kjennskapen til desse tre tradisjonane viser at kvar generasjon kan føye nye innsikter til røynslene frå dei føregåande, at vanetenking kan brytast og kunnskap ordnast på nye måtar - og at dei som veks opp no, vil yte skapande bidrag til dei som kjem etter. Undervisninga må derfor leggjast slik opp at elevar og lærlingar sjølve kan vere med og vidareutvikle praksis og hente inn ny kunnskap.

Den første av desse tradisjonane er knytt til praktisk virke og læring gjennom erfaring. Mange av dei ting som er ein del av menneskeleg velferd, er ikkje resultat av store sprang, men av ein lang serie forbetringar i små steg, i alle slags hjelpemiddel, reiskapar og rutinar - frå skrivemaskinar til symaskinar, frå klokker til komfyrar, frå byggjeskikk til arbeidsteknikk. Framgangen i samfunnet kjem ikkje berre av uvanlege bidrag frå nokre evnerike få, men av tallause ytingar over lange periodar frå ei stor mengd vanlege kvardagsmenneske. Gjennom atter og atter å møte dei same problema har dei gradvis utvikla godt handlag og sikker praksis i å bruke reiskapar og materiale. For å løyse oppgåvene betre, har menneska stegvis forbetra teknologi, verktøy og maskinar.

Opplæringa må formidle korleis levekåra stadig er førde framover gjennom generasjonar med prøving og feiling, ved famling og forsøk i det praktiske liv. Det gjeld også sosiale oppfinningar: konstitusjonelle styreformer, kollektive ordningar som fagforeiningar eller lovverk om miljøvern. Med kunnskap om denne delen av kulturarven og historia kjenner ein seg både trygg i tradisjonen og budd til brigde. I dei fleste verksemder, også innanfor opplæringa, har slike røynsler dels avsett seg som tagal tame, som sit i hendene og blir formidla ved bruk. Det er viktig å gjere denne kunnskapen medviten og setje ord på han, slik at han ikkje blir eit alibi for dårleg arbeid, men emne for refleksjon og debatt.

Den andre tradisjonen møter elevane gjennom skolefag, der ny innsikt er henta gjennom teoretisk utvikling og er prøvd ved logikk og erfaring, fakta og forsking. Ho blir presentert i språk og samfunnsfag, i matematikk og naturfag.

Opplæringa i denne tradisjonen omfattar trening i å tenkje - i å gjere seg førestellingar, undersøkje deira omgrep, dra slutningar og avgjere med resonnement, observasjonar og eksperiment. Dette går saman med øving i å uttrykkje seg klart - i å argumentere, drøfte og føre prov.

Den tredje er vår kulturelle tradisjon, knytt til menneskeleg formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst og handverk, i språk og litteratur, i teater, song, musikk og dans. Denne tradisjonen sameinar innlevingsevne og uttrykkskraft. Elevane må utvikle gleda ved det vakre både i møte med kunstnarlege uttrykk og ved å utforske og utfalde eigne skapande krefter. Alle bør få sjansen til å erfare både det kav det kan koste og den hugnad det kan hyse å gi kjensler form, tankar uttrykk og kroppen pårøyning. Det gir også teft for eige talent, der alle kan finne noko dei kan meistre og overraske seg sjølve med. Å øve tame, for både kunst og sport, gir sans for disiplin, syn for eige verd og verdsetjing av andres innsats. Å meistre gjennom strev, å øve følsemd og evne til å uttrykkje kjensler kan ein oppnå både i leik og virke, i glede og alvor.

Samtidig gir fri fabulering og fantasi, undring og dikting opningar for å skape livaktige, eventyrlege verder austanfor sol og vestanfor måne - og ved det blir røyndomsverda meir mangesidig og fantastisk for alle. Meir enn det: I møtet med skapande kunst kan ein rykkjast ut av oppgådde spor, utfordrast i synsmåtar og få opplevingar som eggjar til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatningar og til brott med gamle former.

Kritisk sans og skjønn

På alle livsfelt krevst kritisk skjønn. Også det utviklar seg i møtet med desse tradisjonane.

Dømmekraft utviklar seg ved at ein vurderer ytringar og ytingar mot standardar. Å gi stilkrakter i idrett krev eit trena blikk; å bedømme kvaliteten på eit arbeid krev faginnsikt. Forstandig vurdering - evne til å fastslå kvalitet, karakter eller kor brukeleg tingen er - føreset modning ved gjenteken øving i bruk og problematisering av velprøvde standardar. I møtet med både kunstnarlege uttrykk og arbeidslivet sine normer for godt handverk og god form må inntrykka få tid til å felle seg ned, slik at dei kan vekse fram som sjølvstendige haldningar.

- Felles for dei tre tradisjonane er at dei føyer saman menneska sine evner til å skape og oppleve. Det viser korleis søking på ulike område har fått fram bidrag med varig verdi. Dei både framhevar den rike arven vi forvaltar frå fortida og gir kunnskap om det menneskeleg moglege for stadig vidare utvikling.

Mange verksemder og yrke koplar alle dei tre tradisjonane: Ein tømrar må ikkje berre vere nevenyttig og netthendt, men også vite kva ein bjelke toler av trykk og strekk, og ha standardar for ein godt utførd jobb og for eit vakkert utsjåande arbeid.

Allsidig åskodeleggjering av alle dei tre tradisjonane fremjar harmonisk personlegdomsutvikling. Derfor må opplæringa trene blikket og øve sansen for opplevingssidene ved alle fag: at naturen har sine lover, men også sin venleik og stordom; at kunstnarar kan prøve å fange og tolke han; at gode idear kan vekkje sterke kjensler og at innsikter kan givast vakker form, anten det er ved språkleg drakt eller ved oppstilling av ein formel.

Vitskapeleg arbeidsmåte og aktive elevar

Utdanninga skal ikkje berre overføre lærdom - den skal også gi elevane kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap. Oppfinnsam tenking inneber å kombinere det ein veit for å løyse nye og kanskje uventa praktiske oppgåver. Kristisk tenking inneber å prøve om føresetnadene for og dei einskilde ledda i ei tankerekkje held. Målet for undervisninga er å trene elevane både til å kombinere og å analysere - å utvikle både fantasi og skepsis slik at røynsle kan omsetjast til innsikt.

Vitskapleg arbeidsmåte utviklar både kreative og kritiske evner, og er innan rekkevidd for alle. Barn og unge er naturleg forvitne, fabulerande og eksperimenterande.

Innanfor forskinga styrer rådande oppfatningar det ein søkjer av fakta eller samanhengar. Samtidig er forsking ein framgangsmåte for å korrigere førehandstekne standpunkt, rådande teoriar og gjeldande omgrep - og for å utvikle nye. Vitskapleg metodikk består av prosedyrar for ikkje å bli lurt - av seg sjølv eller andre.

Øving i vitskapleg forståing og arbeidsmåte krev trening av tre eigenskapar:

evna til undring og å stille nye spørsmål evna til å finne moglege forklaringar på det ein har observert, og evna til gjennom kjeldegransking, eksperiment eller observasjon å kontrollere om forklaringane held.

Både ved eksempel og praksis bør opplæringa gi røynsle med desse trinna i forsking - som nettopp svarer til den naturlege vitelysta hos barn og unge: å observere, å søkje og finne forklaringar, å sjå implikasjonar og prøve sanningsverd.

Opp gjennom historia har menneska bygt ein felles arv av kunnskap som er nedfelt i ulike vitskapar. Denne kunnskapen er forma for å ordne, forstå og meistre ein mangesidig og kompleks røyndom. Forståing og teoriar er utvikla i eit samspel mellom menneske, samfunn og natur, der tankar og framgangsmåtar er prøvde mot kompliserte omgivnader. Slik er reiskapane våre, anten dei gjeld tanke eller teknikk, stadig blitt betre og meir verknadsfulle. Slik vil dei i framtida bli forbetra ved ny forsking.

Det er derfor vesentleg at elevane får del i denne kulturarven gjennom opplæringa. Samtidig er det viktig at dei ikkje oppfattar vitskap og teori som evig og absolutt sanning. Utdanninga må finne den vanskelege balansen mellom respekt for etablert kunnskap og den kritiske haldning som er nødvendig for å utvikle ny kunnskap og for å kunne ordne kunnskap på nye måtar. Utdanninga må medverke til solid kunnskap, men også til at elevane kan få forståing av dei avgrensingar som rådande tenkjemåtar alltid vil ha, og av at etablerte tankebygningar kan stengje for ny innsikt.

Og undervisninga må få tydeleg fram dei etiske spørsmål som forskinga sjølv reiser og dei moralske vurderingar som må gjerast når nytt innsyn oppnar for nye val. Den forsking som sprengjer grenser for det som er mogleg, må møtast av verdiar som set grenser for det som er tillate.

Det arbeidande mennesket

Arbeid er ikkje berre eit middel til å skaffe seg utkomme. Det er eit særtrekk ved mennesket at det både utprøver, uttrykkjer og utviklar evnene sine i arbeid. Opplæringa skal gi elevar og lærlingar innsyn i variasjonen og breidda i arbeidslivet, og formidle kunnskapar og dugleik så dei kan ta aktivt del i det. I delar av arbeidslivet er innsatsen i særleg monn tufta på medmenneskeleg innsikt og omsut, i andre delar er bruk av teknologiske hjelpemiddel avgjerande.

Teknologi og kultur

Teknologi er framgangsmåtar menneska har utvikla for å nå sine mål, arbeide lettare og samarbeide betre. Teknologi gir hjelpemiddel for å lage og gjere ting - dyrke jord, veve klede, byggje hus, lækje sjukdom eller reise til lands, til sjøs eller i lufta.

Teknologien og den forskinga og utviklinga han byggjer på, er både siviliserande og inspirerande. Han er siviliserande fordi han gjer det mogleg å leve med mindre slit og sjukdom, og fordi han frigjer tid frå livsopphald og matstrev til overskott og kultur. Han er inspirerande fordi han er eit skapande uttrykk for samspelet mellom ånd og hand for å møte behov og lengslar.

Teknologi er ofte eit uttrykk for medkjensle, som ønsket om å hjelpe til å mette eller lækje, til å forlengje eller lette livet, til å ta hand om barn eller lyfte levekåra. Historia til teknologien er historia om oppfinnsemd - om korleis råemne kan formast og brukast til å lage nye ting: flint eller fyrstikker, avl for betre husdyr, jernbane for å lette transporten, urter for å lindre smerte - hjulet og stålet, klokka og krutet. Mange av desse oppfinningane vart gjorde av det praktiske livs kvinner og menn - bønder, mekanikarar, jordmødrer, handverkarar.

Skifte i teknologi markerer dei store epokar i menneska si soge - frå steinalder til atomalder, frå jordbruksrevolusjon til industriell revolusjon. Teknologisk endring femner alle menneskelege ytringsformer - byggjeskikk, fiske, fabrikkar, transport, ernæring, boktrykkjarkunst, film og musikk. Teknologi i brei forstand har sett talfesting og tryggleik i staden for slump og samantreff. Teknologi i brei forstand har derfor sett djupe spor i tilhøva mellom menneske - i arbeidsdeling og maktforhold, i klasseskilje og krigar. Den samla teknologiske utviklinga har gjort menneska sine kår mindre naturbestemte og meir samfunnsbestemte.

Men utviklinga av teknologi har vore tvieggja fordi menneska har hatt kryssande formål:

Ho har letta menneskelivet ved nye opningar for byggjande virke - men også utvida rommet for herjing og øydelegging. Nye våpen har auka rekkevidda og omfanget av konfliktar. Velferd og eksistens i samfunnet vårt er basert på eit høgteknologisk arbeidsliv. På den andre sida kan den same bruksretta vitskapen og teknologien nyttast for destruktive formål - til å produsere altøydeleggjande våpen og til å utbytte og utplyndre både menneske og natur. Når teknologien ikkje blir styrd, eller blir styrd feil, kan han utarme ressursane på jorda og øydeleggje levekåra også for framtidige generasjonar.

Framvoksteren av ny teknologi utviklar reiskapar, næringsvegar, samfunnsformer og åndsliv. Det er ein vesentleg del av allmenndanninga å kjenne vår teknologiske, kulturelle arv.

Læring og arbeid

God læring er også avhengig av driv og vilje hos kvar einskild til å ta på seg og gjennomføre eit arbeid. Det er godt dokumentert at elevytingane er tydeleg påverka av dei arbeidsvanane barna har lagt seg til på tidlege skoletrinn. Gode arbeidsvanar som blir utvikla i skolen, har nytte langt ut over skolens rammer. Opplæringa har ikkje berre eigenverdi for eleven, men har også som mål å førebu dei unge til å ta på seg dei oppgåvene som høyrer arbeidslivet og samfunnslivet til. Skolen må derfor stå i tett utveksling med samfunnet rundt, og gradvis gi elevar og lærlingar innsyn i og førebuing for aktivt virke i yrkesliv, kulturliv og politikk.
Replika klokke
Billige klokker
Rolex kopier til salgs
Rolex replikas for salg ebay
billige klokker i utlandet Idefagskolen Norway Design and Communication School Skip to content School Blogs ← Older posts Idefagskolen visit ravensbourne, London Posted on February 24, 2011 by idefagskolen

Thursday 17 January we visited Ravensbourne. Ravensbourne College of Design and Communication was built in 1962. It is one of the smallest colleges in England with students spread over a wide range of design and communication disiplins. The school has a good reputation in England, and is ranked as one of the best in their fields. We had to look into that. Today Ravensbourne is a specialized designcollege with approximately 1400 students. Ravensbourne New School (newly built in 2010 to the tidy sum of £ 70 mil ion) is located in Greenwich, London – next to the O2 Arena, 20 minutes from West End, London.

View from a school window to the Docklands, Canary Wharf and the same in 3D from Google Earth and an overview of the London City, West End, located at the back.

Greenwich with its old wharves and docks facing the Thames was completely deleted to no man’s land just before the turn of the year two thousand and large parts of the old London was gone. O2 Arena, also called the Millennium Dome, was completed in 2000. Then there has been intense building activity in the Greenwich Peninsula area. Everything is on a country-loop into the Thames. Names like Canary Wharf and the Isle of Dogs was previously London explorers quite sidelined places to visit. It is built for home and business that is preliminary planned for 25,000 inhabitants and 24,000 jobs. (hmm?) It is interesting to us who are engaged in media, communications, design, fashion, etc. is that a lot of TV and film industry establishes itself with subsequent agencies and production facilities in the neighborhood. In addition to other schools Trinity College of Music , Laban Dance and Goldsmiths university of London.

It is a very short distance from O2 arena to Ravensbourne which you can see in the background.

 

The school has a fascinating exterior architecture with its c amouflage looking architecture . It is used tiles that are not repeated as usual in two directions, but in a mathematically based pattern called “non-periodic tesselation” where the windows are holes in the pattern. You look straight into the school and its activities. The images of MC Escher often contained this type of patterns eg. intertwined animal figures. Inside you’ll find an open area.

Floors are open and students work in open spaces throughout the building. In individually, in groups and some classes with Tablet teacher here and there. Our principal Lars, who grew up in a small school near the top in Norway (was it Ringebu?), where all grades from first to seventh working on the same desk, got the full set and shown how and what he has intended all along.

 

Inside we found all of the latest equipment we could imagine and some of the things we had not yet thought of. (HDTV studios, rapid prototyping equipment, digital media studios and production suites, virtual environments, flexible digital teaching studios, research labs, and a “post-graduate center for enterprise and innovation”). They also houses something called  “Greenwich Digital Skill Center” . The school’s film and television production facilities costing £ 10 million (100 million) and is one of the few schools in the world with an such an advanced post-production facilities. The equipment is donated by Quantel .

Sound studios are brand new and absolutely “state of the art “. Significant contributions by Ahmet Ertegun (Atlantic Records) and Robert Plant and Jimmy Page from Led Zeppelin. This as a part of the plan to educate entrepreneurs to the music industry. With 20 meters from the O2 Arena is a direct links to the school’s studios with fiber-optic. This considering that the school will be part of the picture- and soundproduction during the Olympics 2012. Everything is custom built to give students the best possible learning and working environment. Ravensbourne character is based on creative use of digital technology in design and communication, and is known for its interdisciplinary approach that allows students from various design and communication intelligence can work together. The school has differentiated itself from other institutions through their vision and are continually developing new programs in collaboration with many of the leading creative companies in London. Ravensbourne is one of the most popular schools in GB, and has up to 20:1 on the most popular programs. Foreign applicants will experience more easily inserted.

We thought then it was nice to return home the same day with a good deal for our students in the suitcase. Must be soon back with the camera set properly and to find out more about the Moving Image and Motion Graphics programs. Comes with more info about the studies for each and what options you as a student at ArtisTree now has at Ravensbourne. Bachelor and Master.

More about Ravensbourne here. About Ravensbourne at designstudier.no

Posted in Bachelor | Leave a comment BACHELOR DESIGN Posted on February 18, 2011 by idefagskolen IDEFAGSKOLEN | RAVENSBOURNE | BACHELOR

Idefagskolen has entered into an agreement with the Ravensbourne. (former Ravensbourne College of Design and Communication), which today is a specialist design college. After one or two years Idefagskolen students have a unique opportunity to take an additional year at Ravensbourne and get an international Bachelor’s degree. More info to come. See also the comments on the Ravensbourne Designstudier.no . See more on Idefagskolen

Posted in Idefag Nyheter | Leave a comment Pris for beste stand. Posted on January 31, 2011 by idefagskolen

Idefagskolen vant pris for beste stand på utdanningsmessen i Tromsø 27. og 28. januar.

Se reisereferat fra de stolte resentantene på Idefagskolens messestand her: https://idefagskolen.files./2011/01/bestestand1.jpgroadtrip2011/

Her er et bilde av standen under rigging:

Posted in Idefag Nyheter | 2 Comments Informasjons/opptaksmøte tirsdag 1 februar. Posted on January 25, 2011 by idefagskolen

Idefagskolen inviterer til et felles informasjons/opptaksmøte hvor du kan få snakke med fagansvarlig og se skolen med egne øyne.

Møt opp på Idefagskolen tirsdag 1. februar 2011, klokken 10.00.

Vi har også informasjonsmøter tirsdag 1. mars og 5. april, gi oss beskjed på telefon 33 38 25 80 eller mail post@idefagskolen.no dersom du ønsker å komme.

Posted in Idefag Nyheter | Leave a comment Vi besøker Bodø, Tromsø, Trondheim og Oslo Posted on January 24, 2011 by idefagskolen

Besøk oss på utdanningsmessene i Bodø, Tromsø, Trondheim og Oslo. Her har du en fin mulighet til å snakke med studenter og lærere fra Idefagskolen. Se og høre arbeider som tidligere studenter har laget på 3D Design , 3D Animasjon, Foto, Interiør, Eksponeringsdesing , Visual Merchandising , Mediedesign , TV- og Lydproduksjon . og få en god orientering om Idefagskolens utdannelsesmuligheter. Du finner forhåpentligvis David og Einar i et lite knappetelt et eller annet sted inne på Messeområdet. Mer om deres strabasiøse ferd her på ekspedisjonens blogg Roadtrip2011 – Battles in the north! PS. Teltet er hvitt.

Klikk på linkene nedenfor for mer info og kart. Bodø 24. – 25. januar! Mandag 24. januar  09.00 – 14.00 Tirsdag 25. januar 10.00 – 14.00 Merk: Messen arrrangeres i år i Mørkvedhallen

Tromsø 27. – 28. januar 2011 Torsdag 27. januar 09.00 – 14.00 Fredag 28. januar 09.00 – 14.00

Trondheim 3. – 4. februar 2011 Torsdag 3. februar 09.00 – 18.00 Fredag 4. februar 09.00 – 14.00

Oslo 15. – 17. februar 2011 Tirsdag 15. februar 10.00 – 18.00 Onsdag 16. februar 10.00 – 20.00 Torsdag 17. februar 10.00 – 18.00

Posted in Idefag Nyheter | Leave a comment Rotasjon-butikklayout Posted on January 24, 2011 by idefagskolen

Jorden er på den plass i sin bane der den snurrer fortest. Har jeg hørt. Men har ikke funnet noe troverdige kilder å linke til. Knotete sagt og knotete vitenskap. Mine verbale gaver befinner seg i et sort hull etter butikklayout-rotasjon i 3 uker. Semestrets første oppgave var å designe en butikk på syv gange 13 meter. Vi kunne velge mellom klær, sko eller interiør. Kundeflyt og varme soner er alfaO i planleggingen, målsatt plan og oppriss vegger likeså. Materialer på både vegger, gulv, heng og eksponering. Masse å tenke på. Ikke rart det kjennes ut som man har snurret i større hastighet enn vår jord. Og man snurrer bare rundt seg selv, i sin egen boble. På tide å banke på døren å ta en virkelighetssjekk på hva som foregår blandt de andre i klassen. Førstemann(kvinne) ut er Eva Torny .

1. Hva har du i din boble? 2. Hva er din favoritttid i skoledagen? 3. Hva gjør du da? Om du vil spørre deg selv om noe annet så er det bare å fyre løs.

“1: I min boble har jeg blandt annet zalo! For da blir det sÅpebobler, og det er mye morsommere! : ) Utenom det har jeg mange store tanker om fremtiden! (Fortiden er ikke like viktig, ettersom den allerede har vært!) Derfor prioriterer jeg det som kommer. Og for min egen del håper jeg at det blir glede, kjærlighet, gode venner og en familie jeg setter pris på. MEN det aller VIKTIGSTE for fremtiden min er et stooort hus! -Og en stor hytte! Kanskje en liten bungalow på en øy jeg eier ett eller annet sted! Reiser rundt i verden, fin bil, masse sko, campingwAgon! En delfin i bassenget mitt? Kanskje vil jeg kjøpe ett par butikker, også ønsker jeg meg klokker! Masse klokker! Litt flere sko, kanskje jeg vil kjøpe meg solbriller laget av gull! Så trenger jeg STORE diamant smykker og andre uviktige ting som koster masse penger! Dette skal jeg selvsagt ha råd til selv, da jeg har jobbet hardt for det. Så bottom line, er vel at jeg ønsker meg en fremtid jeg kan ha litt styring over. Jeg vil ha gleden av noe jeg har jobbet hardt for. Det finnes alt for mange mennesker som regner med at ting skal komme av seg selv. Jeg sier at vi må skyve latskapen vekk og jobbe hardt for det vi ønsker oss.

2: Min favoritttid i skoledagen er når jeg har kommet meg godt inn i en oppgave og er helt oppslukt av den! Da kan jeg sitte hele dagen uten å merke at tiden går! Men jeg setter også veldig pris på Bjarne`s mange vitser! :p

3: Mener du, “Hva gjør du da, i din favoritttid på skolen?” Eller mener du: “Hva gjør`u a?” som i: -Hva driver du med nå? : P jeg likte ikke alternativ nr 1, så jeg svarer på sistnevnte! Akkurat nå har vi hatt gjennomgang av butikklayout oppgaven, og det var moro å se så sykt flinke mange i klassen er! -Men også litt irriterende, da jeg ser at jeg ikke er best, noe pappaen min alltid har sagt at jeg er! Så enten juger fatter`n, eller så må jeg kanskje bare innse at jeg ikke er best, og begynne å jobbe hardere! :p

Takk for meg! Over og ut!”

Mandag, altså i dag, er deadline på oppgaven. Så nå popper det nok opp av utmerkede butikkløsninger i diverse eksponeringsblogger . Om det frister å se hva vi har gjort.

Og sist men ikke minst, Torny’s selvvalgte bilde:

Posted in Uncategorized | Leave a comment Communicare Posted on January 18, 2011 by idefagskolen

Kavalkader, resyme, lister, topp/bunn… av ymse kvalitet og tema florerer i blogguniverset når de undertegnende har brent av krutt og drukket sprudlevann i blå tall på gradestokken. Da er det tid for resyme av siste års begivenheter. Antrekk, hendelser, vennskap og uvennskap er popis i rosabloggens verden. Og dette universet(digitale altså) er perfekt for opprydding. Ikke bare får man tenkt over hva man selv har gjort det siste året, man får også delt sine opplevelser. Man kommuniserer , deler og gjør ting felles. Forje år hørte jeg om den sekken vi alle går å bærer på ryggen og hvordan alle mennesker kaster opplevelsene over skuldra. Noen er sabla gode til å kaste alt i sekken, mens andre kaster det glatt over og vandrer lett til bens videre. Som Askeladden som kappåt med trollet; man kommer meget lengre om man letter litt på trykket iblant. Og kavalkader av ymse er vel ikke stort fjongere enn opprydding og sortering av den menneskelige hjerne. Godt for kropp, sinn og sekken på ryggen. Takk for inspirerende ord på tur til nissekro, året som var og blanke ark i morgen. Og krysse fingrene for at det virituelle ikke fyller sekken som det har gjort hos denne jenta .

foto via

gudrun

Posted in Uncategorized | Leave a comment ← Older posts Search for: Recent Posts Idefagskolen visit ravensbourne, London BACHELOR DESIGN Pris for beste stand. Informasjons/opptaksmøte tirsdag 1 februar. Vi besøker Bodø, Tromsø, Trondheim og Oslo Archives February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 Blogroll Ideblogg Idefagskolen Learn WordPress.com WordPress Planet WordPress.com News Categories Bachelor Idefag Nyheter Uncategorized Meta Register Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.com Idefagskolen Create a free website or blog at WordPress.com. issuu company logo issuu Explore Categories Arts & Entertainment Style & Fashion Home & Garden Business Travel Education See all categories Collections Top Picks Generators Hygge Feminism Zines Makers Find More Plans & Pricing Community Help & Support About issuu Publisher Plans Close Categories Arts & Entertainment Style & Fashion Home & Garden Business Travel Education See all categories Collections Top Picks Generators Hygge Feminism Zines Makers Find More Plans & Pricing Community Help & Support About issuu Sign up Sign in Sign in About issuu Plans & Pricing Developers Advertise with us Careers Community Directory Legal Help & Support
\\ n